Vad vill du se i framtidens Stavsätter?

Hösten 2023 ansökte två privata intressenter om att göra detaljplaner i området Stavsätter i Ljusdal. Avsikten i ansökningarna är att utveckla området för fler etableringar. Nu påbörjas en undersökning av hela området via ett så kallat planprogram.

Vad vill du se i framtidens Stavsätter? Det är en av frågorna Ljusdals kommun ställer till medborgare och intressenter i en enkätundersökning efter inkomna ansökningar om etablering i området.

- Vi befinner oss i ett tidigt skede i planeringsprocessen, vilket innebär att ingenting är klart i dagsläget. Kommunen har valt att göra ett planprogram för att i ett så tidigt skede som möjligt skapa en tydlig plan för hur Stavsätter ska användas i framtiden och en klar vision tillsammans med bland annat medborgarna, säger Marcus Pettersson, planingenjör Ljusdals kommun.

Vid Ljusdals sydvästra infart ligger området Stavsätter. Området är en av entréerna till Ljusdal och innefattar båda sidor om riksväg 83. Största delen av marken ägs av privata fastighetsägare, men det är kommunen som gör själva planläggningen av området. Första steget är ett så kallat planprogram för hela området, sedan kommer två stycken detaljplaner påbörjas på respektive sidan om riksväg 83.

- Det är två privata fastighetsägare som har tagit initiativet genom att skicka in ansökningar för att göra detaljplaner som på sikt kan möjliggöra en etablering. Kommunen bedömde att området behöver utredas vidare i ett planprogram för att skapa en tydligare bild kring områdets förutsättningar och framtida inriktning i dialog med samtliga intressenter och sakägare, säger Marcus Pettersson.

Kommunen planerar att bjuda in till ett samrådsmöte längre fram i processen när ett första förslag har arbetas fram. Men redan nu släpps en enkätundersökning för att samla in synpunkter i ett tidigt skede.

Vill du vara med och utveckla Ljusdal?

Vill du veta mer om planprogrammet och arbetet framåt med Stavsätter?