Planprogram

Planprogram Stavsätter – en av entréerna till Ljusdal

Vid Ljusdals sydvästra infart ligger området Stavsätter. Området är en av entréerna till Ljusdal och innefattar båda sidor om riksväg 83. Under hösten 2023 inkom ansökningar om planbesked för två områden intill Stavsätter, och nu startas en utredning kring områdets förutsättningar och framtida inriktning i dialog med samtliga intressenter och sakägare.

Vad är ett planprogram?

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Det syftar till att översiktligt utreda olika förutsättningar och visioner gällande mark- och vattenanvändning. Programmet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta kartor, bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika förslag. Fördelen med att ta fram ett planprogram är att det kan tydliggöra den framtida strukturen för till exempel grönytor, bebyggelse och vägnät.

När ett program utarbetas ska kommunen samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. Kända sakägare, boende som berörs med flera, ska också beredas tillfälle till samråd. Programsamrådet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar.

Planprogrammet visar på en vision som finns för det tänkta området och är inte ett juridiskt bindande dokument och kan där av inte heller överklagas.

Bakgrund till planprogrammet för Stavsätter

Vid Ljusdals sydvästra infart ligger området Stavsätter. Området är en av entréerna till Ljusdal och innefattar båda sidor om riksväg 83. På den östra sidan om riksvägen finns bland annat trafikverkets rastplats Stavsätter. Den västra sidan om riksvägen består mestadels av skog. Området närmast cirkulationsplatsen är exploaterad och där återfinns bland annat några mindre industriföretag.

Under hösten 2023 inkom till kommunen två stycken ansökningar om planbesked för respektive sida om riksväg 83. Ett planbesked är ett skriftligt besked till den sökanden om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete eller inte. Anses det inkommande förslaget som lämplig får den sökande ett så kallat positivt planbesked. Kommunen medgav positivt planbesked till att planlägga Stavsätter 2:10 med flera (väster om riksväg 83) 2023-02-22, § 15 fattat av Kommunsstyrelens arbetsutskott, samt positivt planbesked för planläggning av Storhaga 8:33 med flera i Ljusdal (öster om riksväg 83) 2023-09-20, § 98 fattat av Kommunsstyrelens arbetsutskott. Vill du läsa planbeskeden? Kontakta Ljusdals kommun.

I den fördjupade översiktsplanen för Ljusdal (2019) är Stavsätter utpekat som ett utredningsområde. Riktlinjerna, utgångspunkterna och viljeriktningen är diffus för området Stavsätter. Den sammanvägda bedömningen som kommunen gjorde i samband med planbeskedet för Storhaga 8:33 med flera i Ljusdal var att kommunen måste utreda hela Stavsätter på en mer övergripande nivå då den fördjupade översiktsplanen inte ger tillräcklig vägledning vad gäller platsens förutsättningar och inriktning. Längs med riksväg 83 passerar ett stort antal fordon per dygn, därmed är det högst angeläget att platsen planläggs av kommunen till en plats som ur ett planeringssammanhang är säkert och hållbart enligt den planeringslagstiftning som finns, men också att området blir attraktiv så att den nyttjas av turister och kommuninvånare.

Kommunen beslutade hösten 2023 att hela Stavsätter ska utredas närmare. Inom området finns flertalet utmaningar som kommunen på ett tidigt stadium kommer identifiera i ett så kallat planprogram. Inom planprogrammet kommer även vägledande utredningar, undersökningar och analyser för hela området arbetas fram.

Syfte

Syftet med planprogrammet är främst att utreda områdets förutsättningar och framtida inriktning i dialog med samtliga intressenter och sakägare. För att uppnå projektets syfte kommer kommunen prioritera planprogrammet genom att fördela tillräcklig med resurser, samordna flertalet frågor samt föra en god dialog både internt och externt.

Tidsplan

I samband med uppstarten av planprogrammet gjordes en tidsplan. Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras, men målet är att kommunen ska bjuda in till ett samrådsmöte i augusti 2024. Planprogrammet beräknas vara helt färdigt i oktober 2024.

Organisation

Planprogrammet drivs av två stycken projektledare. För projektet finns även en styrgrupp och två stycken projektgrupper.

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunsstyrelens arbetsutskott beslutade 20 september 2023, § 98 att ett planprogram skulle påbörjas för området Stavsätter. Planprogrammet ska omfatta detaljplanerna Storhaga 8:33 med flera (öster om riksväg 83) och Stavsätter 2:10 med flera (väster om riksväg 83) i Ljusdal.

Planprogrammet uppstartas i enlighet med 5 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) efter ett sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 oktober 2023, § 108.

Projektledare för planprogrammet

Planingenjör
Marcus Pettersson
0651-76 15 45
e-post: marcus.pettersson@ljusdal.se

Plan- och exploateringskoordinator
Simon Rosell
0651-76 13 10
simon.rosell@ljusdal.se