Utredningsresultat om arbetsmiljö inom utbildningsförvaltningen redovisas i rapport

Våren 2022 fick konsultföretaget Public Partner i uppdrag av kommunchefen att som extern aktör göra en utredning av organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden inom utbildningsförvaltningen. Nu har resultatet, inklusive rekommendationer för att komma till rätta med de problem som identifierats, redovisats i en rapport.

Problembild

Den problembild som identifierats av Public Partner handlar om icke förtroendefulla relationer samt bristande samarbete mellan utbildningsförvaltningen och i första hand två arbetstagarorganisationer, Lärarnas Riksförbund och Kommunal. Den kultur som har utvecklats, en kamp om rätt och fel kring lagar och regelsystem, står i fokus i stället för en vilja att samverka – för elevernas bästa.

Rapporten tar också upp en skadeståndskultur där stora belopp betalats ut, både till Lärarnas riksförbund som organisation och till dess lokale företrädare tillika huvudskyddsombud efter skadeståndskrav. Även Kommunal och Kommunals enskilda skyddsombud har fått skadestånd tilldelade.

Rapporten pekar även på en svag politik när det gäller att initiativ för att komma tillrätta med problemen. Stor personalomsättning, svaga skolresultat och ett skadat arbetsgivarvarumärke för Ljusdals kommun borde ha varit skäl nog för politiken att ha agerat tidigare.

Rekommendationer för bättre organisatorisk och social arbetsmiljö inom utbildningsförvaltningen

Rapporten tar upp ett flertal punkter för bättre arbetsmiljö och en nödvändig kunskaps- och kulturresa som utbildningsförvaltningen bör göra för att bli en modern, utvecklingsinriktad, kompetent och attraktiv förvaltning dit det är enkelt att rekrytera personal – för elevernas skull.

Några av rekommendationerna handlar om:

  • Ett paradigmskifte, ett byte av tankemönster, och ett återtagande av initiativ från arbetsgivaren för det arbetsgivarvarumärke man vill stå för.
  • En ny utgångspunkt för samarbete mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare.
  • Utbildning för chefer gällande regelsystem och bättre följsamhet av de rutiner som finns.
  • En arbetsrättsjurist bör kopplas till kommunen.
  • HR-enheten behöver göra sina råd och besked enhetliga och samstämmiga.
  • Goda relationer, gott bemötande, respekt för varandras roller, högre kompetens och vanlig vänlighet och hjälpsamhet behöver utvecklas.