Tyck till om kommunens nya miljö- och klimatprogram

Förstora bilden

Ljusdals kommun jobbar på att ta fram ett Miljö- och klimatprogram för kommunen. Mellan den 20 mars och 13 juni är förslaget ute på remiss och alla invånare, näringsidkare, intresseorganisationer och andra aktörer är välkomna att yttra sig om förslaget.

År 2030 ska världen gemensamt ha levt upp till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Som en del i Ljusdals kommuns genomförande av Agenda 2030 ska ett lokalt miljö- och klimatprogram tas fram. Detta program ska identifiera var i vår kommun som de stora utmaningarna inom miljöområdet finns, och sätta upp mål som leder till en bättre miljö lokalt och att Ljusdals kommun bidrar positivt till regionala, nationella och internationella mål inom miljö- och klimatområdet.

Programmet berör hela Ljusdals kommun. Innan beslut om programmet fattas i Kommunfullmäktige ska därför samtliga nämnder och partier, liksom kommunens invånare, verksamhetsutövare, intresseorganisationer och företagare samt andra kommuner och Länsstyrelsen få möjlighet att yttra sig om programmets innehåll.

Det föreslagna programmet innehåller tre övergripande ambitioner för miljö- och klimatarbete i Ljusdals kommun:

  1. Alla invånare i Ljusdals kommun ska ha tillgång till friska vatten, ett giftfritt och resurseffektivt samhälle, och levande naturområden med hög biologisk mångfald.
  2. Ljusdals kommunkoncern ska möjliggöra för invånare och näringsliv att leva, verka och utvecklas miljömässigt hållbart i Ljusdals kommun.
  3. Ljusdal ska vara en klimatneutral kommun 2035.

Vidare innehåller det fyra stycken målområden:

  • Friska Vatten
  • Giftfritt och resurseffektivt samhälle
  • Friska ekosystem och rik biologisk mångfald
  • Klimatneutral kommun

Varje målområde innehåller ett antal mål och övergripande åtgärder som ska peka ut en riktning för arbetet. Det beskriver också vilken eller vilka nämnd(er) eller bolagsstyrelse(r) som har huvudansvaret för varje föreslaget mål.

Förslaget finns här på kommunens hemsida, i receptionen i Ljusdals kommunhus och på biblioteket.

Synpunkter skickas senast 13 juni till: kommunkansli@ljusdal.se, eller per post till Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal, eller lämnas till receptionen i Ljusdals kommunhus i Ljusdal. Märk ditt yttrande med Dnr KS-00110/2024.

Frågor besvaras av: Caroline Westblom, Miljöstrateg, caroline.westblom@ljusdal.se