Nu har invånarna sagt sitt om Stavsätter - enkäten är stängd och nästa etapp startar

För några veckor sedan ställde Ljusdals kommun bland annat frågan ”Vad vill du se i framtidens Stavsätter” genom en enkät som kommunens medborgare fick delta i. Nu är enkäten stängd och nästa etapp har startats.

Hösten 2023 ansökte två privata intressenter om att göra detaljplaner i området Stavsätter i Ljusdal. Avsikten i ansökningarna var att utveckla området för fler etableringar. Ljusdals kommun valde därför att undersöka vad kommuninvånarna önskar att se på området genom en enkät som publicerats på webbplatsen www.ljusdal.se.

Totalt svarade 474 personer på enkäten, varav en majoritet av deltagarna var personer mellan 16 till 24 år, tätt följt av 45-54:åringar och 55-64:åringar.

Nästan hälften av deltagarna svarade att de önskade restauranger och caféer vid Stavsätter, medan cirka trettio procent helst önskade upplevelser, lek och nöje på platsen. Samtidigt svarade många att den redan befintliga rastplatsen, samt konstnären Sture Collins ”Spiralformen” ska finnas kvar.

Hur kommer ni att använda enkätsvaren?

– Enkätsvaren ligger till grund för att veta allmänhetens inställning till projektet, samt för att ta reda på hur olika målgrupper vill att området används och utvecklas. Detta blir ett underlag till tjänstepersonerna så att politiken kan fatta välgrundade beslut, säger projektledare Marcus Pettersson, planingenjör på Ljusdals kommun.

Nu ska enkätsvaren analyseras för att sedan vägas in i planprogrammet tillsammans med övriga inventeringar, analyser och utredningar. Det ska sedan arbetas fram ett programförslag som skickas ut på samråd. Kommunen bjuder därefter in till samrådsmöten för en presentation av förslaget.

– På mötet finns det möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Inkomna synpunkter samlas in och besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse. Efter detta revideras programförslaget och går sedan upp för antagande. Beslut om antagande fattas av politikerna. När planprogrammet är klart påbörjas arbetet med detaljplanerna för området, säger Marcus Pettersson.

Varför är det viktigt att processen får ta tid?

– Planprocessen är möjligen en av de mest demokratiska processer vi har i Sverige, med utrymme till inflytande från enskilda medborgare, föreningar, företag, fastighetsägare, tjänstepersoner och politiker i flera steg. Detta innebär att processen i vissa fall blir relativt lång för att alla som vill ska få möjligheten att yttra sig, säger Marcus Pettersson, planingenjör på Ljusdals kommun.

Har du fler frågor gällande processen? Var vänlig kontakta:
Projektledare Marcus Pettersson, planingenjör på Ljusdals kommun,
marcus.pettersson@ljusdal.se
0651-761545