Ljusdals kommun startar krishanteringsråd

Marit Holmstrand (S), kommunstyrelsens ordförande och Nicklas Bremefors, kommunchef.

En allvarlig kris berör oftast flera olika aktörer med olika roller i samhället. För att en kris ska kunna hanteras på ett effektivt sätt krävs samordning. Under tisdagen träffades lokala aktörer, representanter från civilsamhälle, näringsliv och myndigheter för att diskutera krisberedskap och totalförsvar i Ljusdal.

Josefin Jarlheden, Ljusdals kommuns säkerhetschef, inledde det nya krishanteringsrådets första möte med en nulägesbeskrivning.
- Vi har en minst sagt allvarlig lägesbild. Pandemi, cyberattacker, informationsinhämtning, påverkanskampanjer och invasion av ett europeiskt land.

Under dagens möte fick krishanteringsrådet lyssna på föreläsningar från Försvarsmakten och Länsstyrelsen samt diskutera den egna och organisatoriska krisberedskapen.

- Målet är att krishanteringsrådet ska utforma ett samarbete och en kunskap som kan bidra till att vårt lokala civilsamhälle ökar sin förmåga att hantera allvarliga kriser och höjd beredskap. Vi vill också att verksamheten i krishanteringsrådet ska ge kommunen underlag för en samlad redovisning om sårbarhet och förberedelser till länsstyrelsen, berättar säkerhetschef Josefin Jarlheden.

Krisberedskap är lagstyrt arbete

Kommuners arbete med krisberedskap är lagstyrt och en del är att man har ett så kallat geografiskt områdesansvar. Man ska verka för samordning och samverkan mellan olika aktörer före och under allvarliga kriser.

Man kan sammanfatta uppgiften att svara för det geografiska områdesansvaret på följande sätt:

  • Kommunen skall vara initiativtagare och pådrivande för att skapa nätverk och samverkan i krishanteringsfrågor för all verksamhet inom kommunens gränser som är samhällsviktig ur ett krishanteringsperspektiv.
  • Kommunen skall kunna vara kontaktpunkt och rapportör till länsstyrelsen för en samlad bild av läget för all verksamhet inom kommunens gränser som har betydelse för krisberedskap och krishantering.