Kommunfullmäktige i korthet

Under måndagen den 30 oktober sammanträdde Kommun­fullmäktige. Då godkändes bl.a delårsrapporten för Ljusdals kommun samt en engångsrevidering av budget 2023.

Detta är några av de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Delårsrapport för Ljusdals kommun per 31 augusti 2023
1. Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende perioden januari till augusti 2023 godkändes.
2. En tillfällig engångsrevidering godkändes. Budget 2023 revideras enligt följande tillfälliga engångsjustering: utbildningsnämnden tilldelas 5,3 miljoner kronor, omsorgsnämnden 1,6 miljoner kronor, kommunstyrelsen 1,4 miljoner kronor.

Verksamhetsområde för kommunala vattentjänster i Harsa
Verksamhetsområdet fastställdes enligt förslag.

Ändring av taxa för bygglov
Förslag till ändrad taxa för bygglov antas och börjar gälla 2024-01-01.

Medborgarförslag

  • Förslag om busskort till alla skolbarn och –ungdomar i Ljusdals kommun. Skickades till Kommunstyrelsen för beredning.
  • Förslag om allmän hundrastgård. Skickades till Samhällsservicenämnden för beslut.
  • Förslag om babysim i Färila simhall. Skickades till Samhällsservicenämnden för beslut.

Interpellationer

  • Interpellation från Kristoffer Kavallin (MP) angående arbetsskor för omvårdnadspersonal. Omsorgsnämndens ordförande Maud Jonsson (L) svarade att frågan utreds och svar kommer inom kort.
  • Interpellation från Anna-Karin Zachrisson om jämställt företagande.
  • Interpellation från oppositionsråd Lena Svahn (S) om trygghet och säkerhet i Ljusdals tätort. Tryggheten på Gärdeåsen och Resecentrum diskuterades. I svaret från kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) redogjordes bl.a. för åtgärder som kommer att vidtas på Resecentrum.

Alla punkter från sammanträdet
Du kan ta del av protokollet till sammanträdet för att se samtliga punkter. Protokollet finns tillgängligt från 8 november efter att det blivit justerat.