Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 30 oktober 2023

1. Avsägelse från Roland Johansson (MP) gällande uppdraget som ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden

2. Avsägelse från Anne Cahling (S) gällande uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden för Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal

3. Avsägelse från Fredrik Röjd (LB) från uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden

4. Avsägelse från Lasse Bergqvist (L) gällande uppdragen som ersättare i styrelserna för Ljusdal Energi-bolagen

5. Avsägelse från Roger Kastman (KD) gällande uppdraget som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter (Ljusdalsbygdens museum)

6. Delårsrapport för Ljusdals kommun per 31 augusti 2023

7. Delårsrapporter för de helägda kommunala bolagen 2023

8. Verksamhetsområde för kommunala vattentjänster i Harsa

9. Ändring av taxa för bygglov 2023

10. Uppdaterade regler kring gångbanerenhållning

11. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2023

12. Medborgarförslag om busskort till alla skolbarn och -ungdomar i Ljusdals kommun

13. Medborgarförslag om allmän hundrastgård

14. Medborgarförslag om babysim i Färila badhus

15. Interpellation från Kristoffer Kavallin (MP) till omsorgsnämndens ordförande Maud Jonsson (L) gällande arbetsskor för omvårdnadspersonal

16. Interpellation från Anna-Karin Zachrisson (C) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) gällande jämställt företagande

17. Interpellation från oppositionsråd Lena Svahn (S) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om trygghet och säkerhet i Ljusdals tätort

Rödmarkerade ärenden tas vid nästa kommunfullmäktige

18. Interpellation från oppositionsråd Lena Svahn (S) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om att värna kommunens intressen i styrkedjan

19. Interpellation från oppositionsråd Lena Svahn (S) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om responstider för ambulansen

20. Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om reglemente för samt stöd till enskilda vägar

21. Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om Framtid Ljusdal tänker följa ekonomistyrningsreglerna

22. Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om regionens yttrande till Trafikverket med inriktningsunderlag för nationella planen 2026-2037

23. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg 2023

24. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Relaterade sidor

2021-09-27...

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 20. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.