Hela kommunen ska arbeta mot våld

Uppdraget ”Kommuninvånare utsätter inte andra för våld” har antagits, 250 000 kronor åren 2023-2025 avsätts för att arbeta förebyggande mot våld samt att en handlingsplan mot våld har antagits. Så beslutade kommunfullmäktige under måndagskvällen.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”. Så definieras våld av psykolog Per Isdal och den definitionen använder också Ljusdals kommun.

Under 2021 och 2022 har Ljusdals kommun deltagit i satsningen En kommun fri från våld och en utbildning om våld har hållits för satsningens ledningsgrupp av organisationen MÄN genom medel från länsstyrelsen.

Det fortsatta arbetet mot våld 2023-2025 innebär bland annat att en utbildning i våldsprevention ska genomföras till alla anställda och förtroendevalda. Syftet med utbildningen är att det ska råda samsyn om vad våld är, att förtroendevalda och anställda i kommunen ser sig som aktiva åskådare och har ett våldspreventivt synsätt.