Förstudie gällande renovering och utbyggnad av Färila skola

Under dagen har kommunstyrelsen beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie gällande renovering och utbyggnad av Färila skola. Förstudien ska beskriva vilka effekter en utvecklad skola i Färila får på lärmiljö, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö, ekonomi, miljö och klimat.

Resultatet av förstudien ska presenteras för kommunstyrelsen i mars 2023. Förstudien ska utgöra underlag för beslut om projektering och upphandling.

Utbildningsnämnden ska vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde presentera vilka åtgärder som nämnden beslutat vidta avseende Färila skola.