Bygglovsplikt för solpaneler inom områden klassade som riksintresse av totalförsvaret

Påverkansområden i Ljusdals kommun med omnejd.

I Ljusdals kommun finns områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” samt ”påverkansområde övrigt” krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område.

Bygglovsärenden inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” samt ”påverkansområden övrigt” skickas som remiss till Försvarsmakten för att möjliggöra ett skydd av riksintressen för totalförsvarets militära del.

Kontakta gärna plan- och byggenheten om du har frågor: plan.bygg@ljusdal.se, 0651-180 00 (vx).