Budget 2023 med plan för 2024-2025

Kommunfullmäktige har fastställt kommunstyrelseförvaltningens förslag till budget för år 2023 och med plan för åren 2024-2025. Budgeten uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans och mål för god ekonomisk hushållning. Eftersom det är valår ska beslutet betraktas som ett inriktningsbeslut. Budget 2023, med plan för 2024-2025, fastställs slutligen av nyvalt kommunfullmäktige i november 2022.

Varje år ska alla kommuner besluta om en budget för nästa kalenderår och en plan som omfattar minst tre år. Den nu fastställda budgeten för Ljusdals kommun utgår från tidigare budgetdirektiv och har kompletterats med Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:S, senaste skatteprognos och tillkommande ramberäkningar.

Resultatmålet är 14-28 miljoner kronor under treårsperioden. Det motsvarar 1-2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.