Agendamål 4, 8 och 11 ska prioriteras i kommunens arbete

Åren 2023 - 2030 ska tre mål i Agenda 2030 prioriteras i kommunens arbete: Mål 4, God utbildning för alla, mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 11, Hållbara städer och samhällen, prioriteras. Så beslutade kommunfullmäktige under gårdagskvällen.

Agenda 2030 har 17 mål som i sig är odelbara och utgör basen för styrningen i hela kommunkoncernen. Men både i arbete och i uppföljning har kommunens förvaltningar funnit att ansatsen är för bred och omfattande. Mot den bakgrunden har kommunfullmäktige beslutat att mål 4, 8 och 11 ska prioriteras åren 2023-2030.

Inom varje prioriterat mål har kommunfullmäktige beslutat om prioriterade uppdrag som alla nämnder och bolag ska arbetat med under perioden.

Prioriterade uppdrag inom mål 4, God utbildning för alla

  • Alla barn skall lyckas i skolan.
  • Kompetensförsörjning säkras genom livslångt lärande.

Prioriterade uppdrag inom mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  • Ljusdal ska ha ett blomstrande företagsklimat.
  • Ljusdals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Prioriterade uppdrag inom mål 11, Hållbara städer och samhällen

  • Ljusdals kommun ska vara 20 000 invånare år 2030.