Lagen om valfrihet - LOV

Fritt att välja äldreomsorg i Ljusdal

Den 1 januari 2009 trädde en ny lag i kraft, lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen innebär att kommunerna kan erbjuda kunder inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning att själva välja utförare av olika tjänster som hemtjänst, service eller särskilt boende. Kunderna ska erbjudas att välja bland ett antal godkända utförare. Lagen innebär att man gör undantag från Lagen om offentlig upphandling (LOU). Utan LOV skulle kommunen vara tvungen att upphandla dessa tjänster, som då inte på samma sätt skulle kunna väljas fritt av kunden.

Införandet av valfrihetssystem innebär också att man vill uppmuntra enskilt företagande eller kooperativ verksamhet inom äldre- och handikappomsorg, för att utöka valmöjligheterna för kunden att välja mellan olika utförare.

Den underliggande tanken med valfrihetsystem är att kundernas val av utförare positivt ska påverka kvaliteten i de tjänster som erbjuds, men också att det på sikt ska bidra till att göra yrkena inom detta område mer professionella och attraktiva.

Ljusdals kommun har jobbat med LOV sedan 2010.

Kvalitetsuppföljning

Verksamheterna följs kontinuerligt upp, både de externa företagen och kommunens egen hemtjänst.

Kundernas synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra kvaliteten. Kommunens biståndshandläggare gör uppföljning på beviljade biståndsbeslut och frågar kunderna, utifrån upprättad genomförandeplan, om de är nöjda med de beviljade insatserna.

Leverantörerna bjuds in till samrådsmöten två gånger per år för kvalitets­diskussioner.

Kommunen ansvarar för att se till att samtliga leverantörer lever upp till de krav som har framställts i förfrågningsunderlaget och därmed i avtal mellan företag och kommun.