Högt betyg i årets mätning!

För 2023 års hantering av ärenden har Ljusdals kommun totalt NKI på 82 och NUI på 77. Detta innebär att NKI ligger på plats 22 i landet och NUI på plats 5. Det räknas som högt betyg och innebär ett mått på att det vi gör är bra och att vi nu strävar efter att fortsätta leverera hög kvalité på vår myndighetsutövning.

Vi gillar nöjda kunder!
Kommunen mäter hur nöjda företagen är.

Ljusdals kommun har valt att ingå i SKR:s mätning Insikt. Den mäter kundnöjdhet inom sex serviceaspekter: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet i företagsärenden inom sju myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, planarbete, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt upphandling.

  • Att vi börjar med Insiktsmätningen beror på vi vill ge företagen en ännu bättre service vid vår myndighetsutövning. Resultaten från dessa mätningar kommer att ge oss en bra grund för att framåt kunna vidareutveckla och förbättra vår service. Allt för att kommunen ska ha ett blomstrande näringsliv, säger Anders Beigler, enhetschef för Näringsliv och exploatering.

Enligt Förvaltningslagen ska ärenden handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. På liknande sätt ska upphandlingslagar värna om skattemedlen och säkra en sund konkurrens.

Undersökningen kommer att ge svar på hur väl kommunen svarar upp mot dessa mål utifrån ett kundperspektiv, men också vad som bör förbättras för att öka kundnöjdheten. De svar som kommer in kommer att jämföras med andra kommuner i landet i SKR:s offentliga redovisning i april.

  • Vi har de senaste åren arbetat mycket med att förenkla och förbättra för företagarna. Att börja mäta med Insikt känns jättekul och kommer ge oss en riktning att arbeta vidare mot, säger Ann-Catrin Stolt, enhetschef för Bygg och miljö.

För frågor kontakta:
Anders Beigler: 0651-76 15 46
Ann-Catrin Stolt: 0651-180 19

På Sveriges kommuner och regioner, SKR, hemsida finns mer att läsa om rankingen.

Företagare! Eget vatten och/eller krav att lämna in livsmedelsprover?

Företagare! Låna en upphandlare!