Välskött skola

Utbildningsnämnden har som huvudman och ägare som huvuduppgift att skapa en välskött skolorganisation. Riktlinjer för ledning och styrning av Ljusdals skolorganisation är grunden för sådant arbete. Processen Välskött skola är därför långsiktig och sträcker sig till år 2022.

Målet är att varje barn och elev:

  • Når läroplanens mål i alla ämnen.
  • Tar ansvar för och utövar inflytande över sina studier.
  • Når läroplanens resterande mål.
  • Är trygg, trivs och har arbetsro.
  • Upplever undervisningen som tillgänglig.

För att öka kvaliteten i verksamheten och uppfylla de mål som är satta för barn och elever är det systematiska kvalitetsarbetet inriktat på att utveckla skolans organisation, arbetssätt och kvalitet.

  • Vi följer systematiskt upp, analyserar, reflekterar och lär.
  • Vi beslutar och planerar.
  • Vi genomför, för att därefter återigen följa upp, analysera, reflektera och lära…

Ett beslut i enighet i utbildningsnämnden 21 september 2017 blev det verkliga avstampet för det långsiktiga arbete som ser läraren som den viktigaste resursen för att barnet/eleven ska nå utbildningens mål och där skolledaren är den viktigaste ledningsresursen för att lyckas med Välskött skola.

Kontakta oss

Anna Hedin
Verksamhetschef, administration, utbildningsförvaltningen
0651-182 61
anna.hedin@ljusdal.se