Rådet för funktionshinderfrågor

I Rådet för funktionshinderfrågor, RÅFF, sker samråd och ömsesidiga informationsutbyten mellan kommunen och företrädare för funktionshinderrörelsen. Den övergripande uppgiften är att skapa ett tillgängligt samhälle för alla, oavsett funktionsnedsättning.

Verksamhetsområden:

  • Rådet för funktionshinderfrågor skall vara ett rådgivande organ i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.
  • Rådet skall vara en kommunikationskanal mellan myndigheter och föreningar för personer med funktionsnedsättning.
  • Rådet skall samla in synpunkter och erfarenheter från funktionshinderrörelsen.
  • Rådet skall hålla sig underrättad och aktivt delta i samhällsplaneringen.
  • Rådet skall vara remissinstans.

Sammansättning och möten
Rådet består av ledamöter och ersättare från lokala föreningar i Ljusdals kommun. Möten hålls fyra gånger per år.