Rådet för funktionshinderfrågor

I Rådet för funktionshinderfrågor, RÅFF, sker samråd och ömsesidiga informationsutbyten mellan kommunen och företrädare för funktionshinderrörelsen. Den övergripande uppgiften är att skapa ett tillgängligt samhälle för alla, oavsett funktionsnedsättning.

Rådet består av ledamöter och ersättare från lokala föreningar i Ljusdals kommun. Möten hålls fyra gånger per år och däremellan sammanträder arbetsutskottet som har till uppgift att förbereda de ärenden som tas upp vid rådet för funktionshinderfrågor.