Checklista för ansökan om enskilt avlopp

Generellt

 • Alla delar av ansökningsblanketten är ifyllda
 • Karta med markerade vatten- och energibrunnar inom 200 meters radie från avloppsanläggningen finns bifogad
 • Karta med hela avloppsanläggningen utritad, inkl ledningar, brunnar, reningsanordning och eventuell utsläppspunkt finns bifogad.
 • Eventuellt servitut, om någon del av anläggningen är förlagd till annans mark, finns bifogad.

Vid infiltrationsanläggning

 • Provgrop är grävd (behåll öppen tills den inspekterats av Bygg och Miljö)
 • Inget inläckage av grundvatten har skett i provgropen och eventuell nederbörd rinner undan
 • Perkolationstest är gjort och LTAR-värde finns angivet

Vid ansökan om att få återanvända befintlig slamavskiljare

 • Täthetsprovning genomförd och intyg ifyllt
 • Slamavskiljaren har tömts och är fotograferade invändigt
 • Eventuella andra brunnar innan efterföljande rening (t.ex. fördelningsbrunnar) som ska återanvändas har tömts och är fotograferade

Vid minireningsverk

 • Efterpoleringssteg angivet