Checklista för ansökan om enskilt avlopp

Generellt

☐ Alla delar av ansökningsblanketten är ifyllda

☐ Karta med markerade vatten- och energibrunnar inom 200 meters radie från avloppsanläggningen finns bifogad

☐ Karta med hela avloppsanläggningen utritad, inkl ledningar, brunnar, reningsanordning och eventuell utsläppspunkt finns bifogad.

☐ Eventuellt servitut, om någon del av anläggningen är förlagd till annans mark, finns bifogad.

Vid infiltrationsanläggning

☐ Provgrop är grävd (behåll öppen tills den inspekterats av Bygg och Miljö)

☐ Inget inläckage av grundvatten har skett i provgropen och eventuell nederbörd rinner undan

☐ Perkolationstest är gjort och LTAR-värde finns angivet

Vid ansökan om att få återanvända befintlig slamavskiljare

☐ Täthetsprovning genomförd och intyg ifyllt

☐ Slamavskiljaren har tömts och är fotograferade invändigt

☐ Eventuella andra brunnar innan efterföljande rening (t.ex. fördelningsbrunnar) som ska återanvändas har tömts och är fotograferade

Vid minireningsverk

☐ Efterpoleringssteg angivet

Kontakt

0651-180 00

miljo@ljusdal.se