Avgifter för livsmedelskontroll

Den 1 januari 2022 började en ny livsmedelstaxa att gälla för kontroll av livsmedelsverksamheter i Ljusdals kommun. Beslut om en ny livsmedelstaxa togs av kommunfullmäktige §171 2021-12-13. Protokollet från kommunfullmäktige finns tillgängligt här.

Timavgiften för år 2023 är 1219 kronor och gäller för alla som bedriver livsmedelsverksamhet oavsett när den startade.

Avgift för registrering

För att registrera sin verksamhet tas en avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid. Du får en faktura med posten inom ett par veckor. Tänk på att kostnaden gäller själva registreringen, så du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta verksamheten. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer att starta.

Avgift för kontroll

Tidigare har du betalat en fast årlig avgift i början av året. Avgiften har motsvarat den tid som ska användas för att kontrollera att din verksamhet uppfyller de regler som framgår av livsmedelslagstiftningen. Från och med 2023 kommer du att få en faktura efter genomförd livsmedelskontroll som motsvarar den faktiska tid som Bygg och Miljö lagt ned i handläggningen av kontrollen av din verksamhet.

Om ditt företag brukar få minst en livsmedelskontroll varje år kommer den totala årskostnaden att bli ungefär lika stor. Om ditt företag har ett kontrollintervall på vartannat till vart tredje år blir förändringen större. Då kommer du att få betala för hela kontrollen det år kontrollen utförs, medan de andra åren blir betalningsfria. Över tidsperioden blir det ändå ungefär samma kostnad.

Eftersom kontrollen vanligtvis sker oanmäld kan efterhandsdebiteringen uppfattas som oförutsägbar, men förhoppningsvis uppskattar du att du kommer att få betala efter att kontrollen utförts istället för som nu då du har betalat i förskott.

Offentlig livsmedelskontroll ska betalas av den som är livsmedelsföretagare, d.v.s. den som bedriver en livsmedelsverksamhet. Kontrollen ska vara 100 % avgiftsfinansierad. Utöver tiden för själva kontrollen omfattas tiden för förberedelser så som inläsning av ärendet och verksamhetens historik samt efterarbete. Efterarbetet tar olika lång tid beroende på hur omfattande kontrollen är och vad som framkom. Förutom rapportskrivning och eventuellt beslut till följd av kontrollen samt dokumentation/diarieföring, kan det också behövas kontakter med andra parter, samråd med experter och myndigheter samt granskning av olika dokument.

En normal kontroll tar oftast runt 4 timmar totalt. Om det under kontrollen uppdagas många avvikelser, eller om verksamheten är omfattande, kan dock tiden öka.

Avgift för uppföljande kontroll

Uppföljande kontroll är den livsmedelskontroll som utförs utöver det som ingår i den årliga avgiften. Det kan till exempel vara kontroll med anledning av klagomål, matförgiftningar eller när brister behöver följas upp.

Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar och inspektera, samt eventuella kostnader för provtagning och analys. För uppföljande kontroll gäller vår timtaxa.