Ta hand om döda djur

Sällskapsdjur

Du får gräva ner döda sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar på egen mark, om du gräver graven så pass djup att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd­­­ till vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt. Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur.

För sällskapsdjur finns det flera godkända kremeringsanläggningar runt om i landet. Jordbruksverket har mer information.

För information om krematorium för sällskapsdjur i närområdet kontakta din veterinär.

Häst

Den som vill gräva ned en död häst behöver inte längre tillstånd från länsstyrelsen men måste anmäla till Bygg- och miljöenheten innan man gräver ned den döda hästen. Anmälningsblanketten finns bland kommunens e-tjänster. En länk till e-tjänsterna finns till höger på sidan.

Du måste även följa kommunens anvisningar och de krav som EU-lagstiftningen ställer. Mer information om lagstiftningen och om godkända kremeringsanläggningar finns på Jordbruksverkets webbplats.

Följande ska du ta hänsyn till när du väljer plats:

  • Nedgrävningen bör endast ske på jordbruksfastighet och så snart som möjligt efter det att djuret dött.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Välj en plats som innebär ett avstånd på minst 200 meter från närmaste dricksvattenbrunn, sjö, bäck eller annat vattendrag.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenytan under året bör vara minst en meter.
  • Håll 100 meters avstånd till bostadshus.
  • Marken bör vara plan, sluttningar bör helst inte användas. Den grav som grävs bör vara så djup att djurkroppen kan täckas med minst 1,5 meter jord. Detta innebär för en normalstor häst att graven bör vara 2-3 meter bred och 2,5-3 meter djup. Lösa jordlager ska finnas under djurkroppen. Graven ska täckas med jord så att det bildas en svag ås över graven och jorden ska packas så att inga rovdjur kan gräva upp kadavret.
  • Hästen får inte grävas ned i gödselstack.

Om det finns misstanke om allvarliga smittsamma sjukdomar finns en skyldighet för djurhållaren att ta kontakt med veterinär för en eventuell utredning. När det gäller hur den döda hästen ska tas om hand kan Epizoolagstiftningen komma att träda in.

Djur inom lantbruket

Djur inom lantbruket som kor, grisar, får och getter och så vidare räknas till produktionsdjur och får inte grävas ner. Det är olagligt att gräva ner sådana kadaver i mark eller gödselstackar. Det är även olagligt att slänga ut kadaver eller kadaverrester i skogen till vilda djur. Döda djur ska lämnas till godkända anläggningar för att gå till förbränning. Mer information bland annat om anläggningar finns hos Jordbruksverket.

Vilda djur

Vilda djur kan lämnas i skogen utan att begravas eller grävas ner utan att det behövs tillstånd. Det är alltid markägaren i första hand som är ansvarig för döda djur i skog och mark. Om du hittar dött vilt som räknas som "statens vilt" ska det anmälas till polisen. Sådana djur kan vara lodjur, örnar, ugglor, storkar, hackspettar eller hjortdjur. Naturvårdsverket har mer information.