Val av ordföranden i kommunala råd

Under dagen har kommunstyrelsen utsett ordföranden till Kommunala pensionärsrådet, KPR, och till Rådet för funktionshinderfrågor, RÅFF. Vidare att rådens arbete ska finansieras med 200 000 kronor per år samt att rådens reglementen ska ses över.

Kommunstyrelsen har beslutat:

  • Maud Jonsson (L) vald till ordförande i KPR.
  • Marie-Louise Hellström (LB) vald till ordförande i RÅFF.
  • Rådens arbete finansieras med 200 000 kronor årligen. Detta ska täcka kostnader för mötesarvoden, fyra möten per råd och år.
  • Inget administrativt stöd kopplas till råden.
  • Kommunchefen har fått i uppdrag att göra en översyn av rådens reglementen.