Undersökning av mark i Järvsö

Under kommande vecka genomför konsultföretaget WSP, på uppdrag av Ljusdals kommun, en undersökning av marken kring Kyrkbytippen och Järvsö industrideponi.

Ljusdals kommun har en kretsloppsplan där en del är att inventera potentiellt förorenade områden, detta för att kunna bedöma vilka risker som finns för människorna och miljön.

Länsstyrelsen Gävleborg genomförde 2018 i samband med en miljöövervakning en provtagning av grundvattnet i Järvsö. Rester av nedbrytningsprodukterna BAM samt tetrakloreten återfanns i proverna, vilket nu ligger som grundorsak till utredningen.

- Grundvattenrör ska sättas ut för provtagning av grundvattnet och ytvattnet. Det ska också grävas grovgropar i deponierna för att få en uppfattning av kvalitén i marken, berättar Oskar Embretsen, kommunekolog Ljusdals kommun.

Syftet med utredningen är att undersöka spridningsvägar och spridning av eventuella föroreningar från deponierna och på så vis skydda Järvsös grundvattentäkt. Resultaten kommer ligga till grund för utformning av potentiella fortsatta provtagningar.

Kontakt

Oskar Embretsen
Kommunekolog
0651-761523
Enheten för strategisk och hållbar utveckling
oskar.embretsen@ljusdal.se

Elin Nordin
Kontakt WSP
076-142 38 02
elin.nordin@wsp.com

Karta

Förstora bilden