Starkt ekonomiskt resultat för Ljusdals kommun 2021

Igår presenterade kommunens ekonomichef Eric Carlsson det preliminära bokslutet för kommunstyrelsens arbetsutskott. Det visar på ett överskott om 69 miljoner kronor för år 2021.

- Det är framförallt en snabbare återhämtning av den svenska ekonomin än förväntat och särskilda statliga stöd till följd av coronapandemin, som ligger bakom resultatet. Det har medfört högre skatteintäkter, statsbidrag och ökat värde för medel avsatta till framtida pensioner, förklarar ekonomichef Eric Carlsson.

Stärkta förutsättningar för framtiden

Resultatet innebär att Ljusdals kommun klarar balanskravet med god marginal och därmed helt återställer tidigare ansamlade underskott från åren 2017-2019.

- Det är positivt att vi gör ett starkt resultat, det ökar möjligheterna att fortsätta utveckla välfärdstjänster för invånarna i vår kommun. Även om vi har mer arbete kvar gläds jag särskilt över att nämnderna gått från en underskottsprognos med -21 miljoner kronor till överskott med 5,5 miljoner kronor. Politiken har medvetet och systematiskt arbetat aktivt med att den tilldelade budgeten från kommunfullmäktige ska hållas. Överlag har medarbetare och förtroendevalda gjort ett mycket bra arbete under året med att bedriva verksamhet inom de ekonomiska ramarna, säger kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S).

Pandemin har inneburit utmaningar för verksamheterna

Under 2021 har pandemin inneburit stora utmaningar för kommunens verksamheter som har behövt planeras och ställas om i takt med att smittoläget gått in i olika faser.

- Det är ett väldigt bra resultat, inte minst med tanke på hur ansträngt läget har varit under de senaste två årens pandemi. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som på olika sätt bidragit till det goda resultatet och tagit stort ansvar, säger kommunchef Nicklas Bremefors.

Arbetet fortsätter för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling

Merparten av förklaringarna till överskottet är tillfälliga för 2021 och kvarstår inte kommande år. Det innebär att Ljusdals kommun måste fortsätta arbetet för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Trots ett positivt resultat år 2021 råder osäkerhet kring ekonomiska förutsättningar och prognoser framöver.

- För att klara vårt uppdrag och vår ekonomi framöver krävs goda marginaler i kommande års budgetar samt fortsatt arbete med kontinuerliga verksamhetsförbättringar och förändrande arbetssätt, säger ekonomichef Eric Carlsson.

Fortsatt politisk beredning av årsredovisning 2021

Bokslutsarbetet pågår för närvarande och Ljusdal kommuns slutgiltiga årsredovisning behandlas av kommunstyrelsen den 7 april och beslutas av kommunfullmäktige den 25 april. Den innehåller en djupare analys och beskrivning av 2021 års ekonomi och verksamhet samt en sammanställd redovisning för kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen).

Kontakt

Marit Holmstrand (S), kommunstyrelsens ordförande
0651-181 01, marit.holmstrand@ljusdal.se

Nicklas Bremefors, kommunchef
0651-180 10, nicklas.bremefors@ljusdal.se

Eric Carlsson, ekonomichef
0651-180 47, eric.carlsson@ljusdal.se