Skärpt eldningsförbud i hela Gävleborgs län

På grund av den extremt höga brandrisken i skog och mark råder skärpt eldningsförbud från och med den 13 juni kl: 13.00 i hela Gävleborgs län och tills vidare.

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även fasta grillplatser och pyroteknik.

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark.
Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Skärpt eldningsförbud har utfärdats av Länsstyrelsen i dialog med kommunerna och gäller tills vidare. Vänd dig till den kommun där du bor eller befinner dig för aktuell information.

Vid skärpt eldningsförbud gäller följande:

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik.
 • Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
 • Inte tillåtet att tända ljus eller marschaller på allmänna platser då de riskerar att starta en brand. Det gäller även gravlyktor på kyrkogårdar.
 • Det är inte längre tillåtet med naturvårdsbränning eller hyggesbränning.

Detta omfattas inte av skärpt eldningsförbud, men kan innebära en brandrisk.

Skärpt eldningsförbud gäller bara eldningutomhus i skog och mark. Men det finns andra aktiviteter som även de kan innebära en brandrisk och bör utföras med aktsamhet.

Räddningstjänsten påminner därför om att:

 • gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning.
 • gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
 • banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand.
 • skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre.
 • glödande cigarettfimpar som slängs på marken eller i naturen kan glöda länge efter att den kastats och starta en brand långt senare.

Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor. En brand som startar genom oaktsamhet eller slarv kan innebära böter oavsett om eldningsförbud råder eller ej.

Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Mer information om brandrisk

På länets räddningstjänsters hemsidor kan du hitta mer information och få rådgivning.