Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 31 oktober 2022

1. Val av kommunfullmäktiges presidium bestående av ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026

2. Val av valberedning för mandatperioden 2023-2026 (9+9) . Val av ordförande och vice ordförande

3. Delårsrapport augusti 2022
Ekonomichef Eric Carlsson, ärende 3-4

4. Delårsrapporter för de helägda kommunala bolagen 2022

5. Årsredovisning samt ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbund Gävleborg

6. Revidering av avtal och reglemente för Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd

7. Antagande av digitaliseringsstrategi

8. Motion från Karin Jansson (MP) gällande laddstolpe i Los. Svar

9. Motion från Kristoffer Kavallin (MP) om att behandling av ärenden som
negativt kan påverka någon kommundel ska ske i kommunfullmäktige. Svar

10. Motion från Maud Jonsson (L) om att installera en eller flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen. Svar

11. Motion från Harald Noréus (L) om att kommunen utvärderar kommunens
vindkraft. Svar

12. Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande riktlinjer för utdrag ur
belastningsregistret inom vård och omsorg. Svar

13. Motion från Moderaterna gällande uppföljning av tidigare tagna beslut. Svar

Obs! Rödmarkerade ärenden tas vid ett senare tillfälle.

14. Motion från Karin Jansson (MP) om att bevara Ljusdals självstyre. Svar

15. Motion från Ulf Nyman (-) med önskemål om kommunalt stöd till förbättringar vid turistmålet Losgruvan. Svar

16. Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande gång- och cykelväg mellan Sjöbo
och Ljusdals centrum. Svar

17. Motion från Maud Jonsson (L) om eltandemcyklar till alla äldreboenden
(SÄBO) i Ljusdals kommun

18. Medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda. Svar

19. Medborgarförslag med önskemål om alternativa minnesgåvor för anställda i
Ljusdals kommun. Svar

20. Medborgarförslag om öppen förskola i Ljusdals folkpark

21. Medborgarförslag gällande gratis kollektivtrafik för ungdomar på kvällar och helger

22. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2022

23. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg 2022

24. Avsägelse från Guy Plantin (KD) gällande uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige

25. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Relaterade sidor

2021-09-27...

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 18. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.