Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Sändningen kan ses med alla moderna webbläsare som Chrome, Firefox, Safari med mera. Sändningen kan inte ses med Microsoft Internet Explorer, den webbläsaren är utgången och har inte stöd för de senaste teknikerna.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 25 april 2022

1. Avsägelse från Åsa Malmström (L) från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden

2. Fyllnadsval av vice ordförande i kommunfullmäktige efter Ulf Nyman (-)

3. Fyllnadsval av ersättare i Världsarvsrådet efter Ulf Nyman (-)

4. Årsredovisning för Ljusdals kommun 2021 - Ekonomichef Eric Carlsson

5. Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2021 - Kommunrevisionens ordförande Björn Brink

6. Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, samt enskilda förtroendevalda i dessa organ, för verksamhetsåret 2021

7. Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen 2021

8. Revisionsrapport gällande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

9. Samverkansavtal gällande Gemensam lön

10. En kommun fri från våld

11. Medborgarförslag med önskemål om gång- och cykelväg Korskrogen - Färila

12. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 2021

13. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2022

14. Interpellation från Kennet Hedman (M) till Ljusdal Energis ordförande gällande laddstolpar. Svar

15. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.