Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

(Obs! Ärende 1 saknas på grund av tekniska problem med synkning av ljudet. Kommer att publiceras vid ett senare tillfälle.)

Ärende 2 och framåt börjar 1:05:00 in i sändningen på grund av paus i sammanträdet.

Sändningen kan ses med alla moderna webbläsare som Chrome, Firefox, Safari med mera. Sändningen kan inte ses med Microsoft Internet Explorer, den webbläsaren är utgången och har inte stöd för de senaste teknikerna.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 20 juni 2022

1. Budget 2023 och Plan 2024-2025
Ekonomichef Eric Carlsson. (Obs! Ärende 1 saknas på grund av tekniska problem med ljudet. Kommer att publiceras vid ett senare tillfälle.)

2. Kommunfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag
Biträdande kommunchef Mikael Björk

3. Organisatoriska förändringar i Ljusdals kommun
Biträdande kommunchef Mikael Björk

4. Fotbollshall 2.0 i Ljusdal

5. Kommunalt partistöd 2022

6. Antagande av detaljplan för Järvsö Nybo 1:10, 24:1 samt 4:2 "Mines camping"

7. Samverkansavtal och Reglemente - Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor med Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Information

8. Samverkan mellan Hälsinglands kommuner på IT-området

9. Motion från William Våhlberg (C) om HBTQ-representation. Svar

10. Motion från Sören Görgård (C) med önskemål om utredning av förutsättningar för tillverkning av biogas i kommunen. Svar

11. Motion från Maud Jonsson (L) om att installera en eller flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen. Svar

12. Medborgarförslag med önskemål om större kommunalt engagemang i
rovdjursfrågan. Svar

13. Medborgarförslag gällande fritidsverksamhet för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar. Svar

14. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan centrala Ljusdal och Borr. Svar

15. Medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i hela kommunen. Svar

16. Medborgarförslag gällande utökad säsong för lekplatsen i Ljusdals folkpark. Svar

17. Medborgarförslag om att införa hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk i minst hälften av kommunens skogar utanför de tätortsnära skogarna. Svar

18. Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd bör ses över. Svar

19. Medborgarförslag med önskemål om höjd friskvårdsersättning för
kommunanställda

20. Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri

21. Medborgarförslag med önskemål om inrättande av ungdomsråd

22. Medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda

23. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för
kännedom

Relaterade sidor

2021-09-27...

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.