Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 19 december 2022

1. Riktlinjer för inköp och upphandling

2. Revidering av arkivreglemente

3. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

4. Reglemente för kommunstyrelsen

5. Reglemente för samhällsservicenämnden

6. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

7. Reglemente för utbildningsnämnden

8. Reglemente för omsorgsnämnden

9. Detaljplan för Hybo 2:63 med flera, skelettplan, vägar inom Hybo stationssamhälle - antagande

10. Revidering av föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar

11. Medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för att få en aktör att bygga en fabrik för biodrivmedel. Svar

12. Medborgarförslag gällande belysning på älvbron i Ljusdal. Svar

13. Medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan. Svar

14. Medborgarförslag med önskemål om förbeställd lördagsbuss mellan Ramsjö och Ljusdal. Svar

15. Medborgarförslag med önskemål om digitala skyltar vid infarterna till Ljusdals tätort

16. Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

17. Avsägelse från Håkan Dubbel (SD) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

18. Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i styrelser och nämnder

19. Val av revisorer till revisionsnämnden för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning, samt för granskning av stiftelsen Ljusdalshem, Stiftelsen Erik och Jonas Jonsson minne, Olof Anderssons jordbruksfond och Per och Anna Wallins fond, samt val av ordförande, mandatperioden 2023-2026

Obs! Rödmarkerade ärenden tas 28 december kl. 09.00

20. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, till kommunstyrelsen, mandatperioden 2023-2026 (11+11)

21. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och 1:e vice ordförande, till utbildningsnämnden, mandatperioden 2023-2026 (9+9)

22. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och 1:e vice ordförande, till samhällsservicenämnden, mandatperioden 2023-2026

23. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och 1:e vice ordförande, till omsorgsnämnden, mandatperioden 2023-2026 (7+7)

24. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och 1:e vice ordförande, till arbetsmarknads- och socialnämnden, mandatperioden 2023-2026

25. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och vice ordförande, i jävsnämnden mandatperioden 2023-2026 (5+5)

26. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande, i valnämnden mandatperioden 2023-2026 (5+5)

27. Val av ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden för Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal, inkl 2 vice ordförande för mandatperioden 2023-2026 (2+2)

28. Val av ledamot och ersättare till Gemensam nämnd för hjälpmedelsfrågor mandatperioden 2023-2026 (1+1)

29. Fastställande av gruppledare och ersättare, mandatperioden 2023-2026

30. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem inklusive ordförande och vice ordförande, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

31. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdals Servicehus inklusive ordförande och vice ordförande, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

32. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

33. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

34. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

35. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

36. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

37. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

38. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

39. Val av representant och ersättare till Världsarvsrådet 2023-2026

40. Val av ombud att föra kommunens talan i folkbokföringsärenden, mandatperioden 2023-2026

41. Val av ombud att föra kommunens talan i taxeringsmål för mandatperioden 2023-2026

42. Val av ledamöter i styrelsen för syskonen Per och Anna Wallins fond, mandatperioden 2023-2026

43. Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för åren 2023, 2024, 2025 respektive 2026

44. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Olof Andersson i Järvsö jordbruksfond år 2023-2026

45. Val av ledamöter i Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons minne, mandatperioden 2023-2026

46. Val av representant och ersättare till Regionalt kultursamråd mandatperioden 2023-2026

47. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund 2023-2026

48. Val av ombud och ersättare vid stämmor med Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund mandatperioden 2023-2026

49. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och -regioner, mandatperioden 2023-2026

50. Val av ombud och ersättare till årsstämma för Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och -regioner, från och med stämma 2023 till och med stämma 2027

51. Val av ledamöter och ersättare i Hälsingerådet för mandatperioden 2023-2026

52. Val av ledamot och ersättare till Samordningsförbund Gävleborg, styrelsen

53. Val av huvudmän för Hälsinglands sparbank från ordinarie sparbanksstämma 2022 till och med ordinarie sparbanksstämma 2026

54. Val av ombud och ersättare vid stämmor med Hamra skifteslag mandatperioden 2023-2026

55. Val av ombud och ersättare vid stämmor med Hamra Kapellags jordägare mandatperioden 2023-2026

56. Val av ombud vid fastighetsbildningsförrättningar (tätortsförhållanden) mandatperioden 2023-2026

57. Val av ombud vid fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- eller skogsbruksfrågor) mandatperioden 2023-2026

58. Val av ledamot och ersättare till Inköp Gävleborgs direktion för mandatperioden 2023-2026

59. Val av representant till Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa ekonomisk förening

60. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Relaterade sidor

2021-09-27...

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 18. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.