Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Onsdagens extrainsatta kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 28 december 2022

1. Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i styrelser och nämnder

2. Val av revisorer till revisionsnämnden för granskning av kommunens
räkenskaper och förvaltning, samt för granskning av stiftelsen Ljusdalshem,
Stiftelsen Erik och Jonas Jonsson minne, Olof Anderssons jordbruksfond och
Per och Anna Wallins fond, samt val av ordförande, mandatperioden 2023-2026

3. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande samt 1:e och 2:e vice
ordförande, till kommunstyrelsen, mandatperioden 2023-2026 (11+11)

4. Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden (5+5)

5. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och 1:e vice ordförande, till utbildningsnämnden, mandatperioden 2023-2026 (9+9)

6. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och 1:e vice ordförande, till samhällsservicenämnden, mandatperioden 2023-2026 (7+7)

7. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och 1:e vice ordförande, till omsorgsnämnden, mandatperioden 2023-2026 (7+7)

8. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och 1:e vice ordförande, till arbetsmarknads- och socialnämnden, mandatperioden 2023-2026 (9+9)

9. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och vice ordförande, i
jävsnämnden mandatperioden 2023-2026 (5+5)

10. Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande, i valnämnden
mandatperioden 2023-2026 (5+5)

11. Val av ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden för Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal, inkl 2 vice ordförande för mandatperioden 2023-2026 (2+2)

12. Val av ledamot och ersättare till Gemensam nämnd för hjälpmedelsfrågor
mandatperioden 2023-2026 (1+1)

13. Fastställande av gruppledare och ersättare, mandatperioden 2023-2026

14. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem inklusive
ordförande och vice ordförande, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

15. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdals Servicehus inklusive ordförande och vice ordförande, från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

16. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie
bolagsstämma 2027 (5+5)

17. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

18. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB samt
ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

19. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt
ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

20. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

21. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi AB samt
ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

22. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 (5+5)

23. Val av representant och ersättare till Världsarvsrådet 2023-2026 (1+1)

24. Val av ombud att föra kommunens talan i folkbokföringsärenden,
mandatperioden 2023-2026 (3)

25. Val av ombud att föra kommunens talan i taxeringsmål för mandatperioden 2023-2026 (3 st)

26. Val av ledamöter i styrelsen för syskonen Per och Anna Wallins fond,
mandatperioden 2023-2026 (2)

27. Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse
(Ljusdalsbygdens museum) för åren 2023, 2024, 2025 respektive 2026 (2+1)

28. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Olof Andersson i Järvsö
jordbruksfond år 2023-2026 (3+3)

29. Val av ledamöter i Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons minne, mandatperioden 2023-2026 (4)

30. Val av representant och ersättare till Regionalt kultursamråd mandatperioden 2023-2026 (1+1)

31. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund 2023-2026 (1+1)

32. Val av ombud och ersättare vid stämmor med Ljusnan-Voxnan
vattenvårdsförbund mandatperioden 2023-2026 (1+1)

33. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och -regioner, mandatperioden 2023-2026 (1+1)

34. Val av ombud och ersättare till årsstämma för Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och -regioner, från och med stämma 2023 till och med stämma 2027 (1+1)

35. Val av ledamöter och ersättare i Hälsingerådet för mandatperioden 2023-2026 (2+2)

36. Val av ledamot och ersättare till Samordningsförbund Gävleborg, styrelsen (1+1)

37. Val av huvudmän för Hälsinglands sparbank från ordinarie sparbanksstämma 2022 till och med ordinarie sparbanksstämma 2026

38. Val av ombud och ersättare vid stämmor med Hamra skifteslag mandatperioden 2023-2026 (1+1)

39. Val av ombud och ersättare vid stämmor med Hamra Kapellags jordägare
mandatperioden 2023-2026 (1+1)

40. Val av ombud vid fastighetsbildningsförrättningar (tätortsförhållanden)
mandatperioden 2023-2026

41. Val av ombud vid fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- eller
skogsbruksfrågor) mandatperioden 2023-2026

42. Val av ledamot och ersättare till Inköp Gävleborgs direktion för mandatperioden 2023-2026

43. Val av representant till Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa ekonomisk förening

44. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Relaterade sidor

2021-09-27...

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 18. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.