Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via LJK Play

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 29 april 2024

1. Avsägelse från Fredrik Robertsson (MP) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

2. Årsredovisning 2023
Eric Carlsson

3. Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2023
Kommunrevisionens ordförande

4. Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, samt enskilda förtroendevalda i dessa organ, för verksamhetsåret 2023

5. Bolagens årsredovisningar 2023

6. Årsrapport internkontroll 2023

7. Årsredovisning Inköp Gävleborg 2023

8. Fastställande av verksamhetsområden för den kommunala vattentjänsten dagvatten

9. Remiss från Justitiedepartementet om Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1)

10. Kompetensförsörjningsstrategi

11. Planeringsstrategi för Ljusdals kommun

12. Förslag till revidering av taxa för renhållningen - avfallstaxa 2024

13. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2024

14. Medborgarförslag med önskemål om mer förebyggande arbete mot barnvåldtäkter och misshandel

15. Medborgarförslag om inrättande av palliativt vårdteam i kommunen

16. Medborgarförslag med önskemål om carport för hemtjänstens bilar i Los

17. Interpellation från Jonas Rask Samuelsson (C) till omsorgsnämndens ordförande Maud Jonsson (L) gällande framtiden för Ljusdals närsjukhus. Svar

18. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 20. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.