Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 24 april 2023

1. Årsredovisning 2022 för Ljusdals kommun
Eric Carlsson - Ekonomichef

2. Björn Brink, ärenden 2-3
Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2022. Revisionsberättelsen kommer att skickas ut måndag 17 april.

3. Revisionsrapport - Uppföljande granskning av ekonomistyrning. Information

4. Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, samt enskilda förtroendevalda i dessa organ, för verksamhetsåret 2022. Förslag till beslut kommer att skickas ut måndag 17 april

5. Lena Bergsten och Richard Brännström, ärende 5
Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen 2022

6. Uppföljning av internkontroll 2022

7. Översyn av taxan för serveringstillstånd med anledning av bifallet medborgarförslag

8. Motion från Ulf Nyman (-) med önskemål om kommunalt stöd till förbättringar vid turistmålet Losgruvan

9. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2023

10. Medborgarförslag med önskemål om solceller på kommunens hyreslägenheter och äldreboenden. Svar

11. Medborgarförslag om öppen förskola i Ljusdals folkpark. Svar

12. Val av vice ordförande i revisionsnämnden

13. Val av ersättare i Jävsnämnden efter Johan Myrberg (M)

14. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 18. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.