Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 28 november 2022

1. Budget och skatt 2023 och ELP 2024-2025
(Ekonomichef Eric Carlsson, ärende 1-4)

2. Finanspolicy

3. Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen

4. Regler för internkontroll

5. Vindkraftspark Grubban. Ärendet innehåller sekretessbelagda uppgifter

6. Vindkraftspark Skarpen Ärendet innehåller sekretessbelagda uppgifter

7. Välfärdsstrategi

8. Handlingsprogram 2022-2027 enligt lagen om skydd mot olyckor

9. Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige

10. Motion från Karin Jansson (MP) om att bevara Ljusdals självstyre. Svar

11. Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande gång- och cykelväg mellan Sjöbo och Ljusdals centrum. Svar

12. Motion från Fredrik Röjd (LB) gällande sändning av nämndssammanträden via dator och TV

13. Motion från Maud Jonsson (L) om eltandemcyklar till alla äldreboenden (SÄBO) i Ljusdals kommun

14. Medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda.

15. Medborgarförslag med önskemål om alternativa minnesgåvor för anställda i Ljusdals kommun. Svar

16. Medborgarförslag gällande gratis kollektivtrafik för ungdomar på kvällar och helger

17. Medborgarförslag om öppen förskola i Ljusdals folkpark

18. Medborgarförslag med önskemål om nytt utegym i Järvsö

19. Medborgarförslag med önskemål om namngivning av gata efter kompositören Einar Westling

20. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2022

21. Avsägelse från Christina Sundell (M) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

22. Avsägelse från Henrik Estander (L) gällande uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i utbildningsnämnden

23. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg 2022

24. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 2022

25. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 18. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.