Ljusdals kommun utmärker sig med ny språk- och kommunikationsplan

Ljusdals kommun tar ett stort steg framåt för förskolan med en nyligen framtagen språk- och kommunikationsplanen. Planen är ett resultat av en noggrann analys och samarbete mellan nationella utbildningsexperter, kommunens pedagoger och förskolan.

"Vi är väldigt stolta över den här planen, som ligger i framkant i Sverige. Det här är en del av vår satsning på förskolan, tillsammans med kompetensutveckling och tid till planering för vår personal. Genom att lägga en stark grund i språkutveckling och kommunikationsfärdigheter från en tidig ålder investerar vi i våra barns framtid och ger dem de verktyg de behöver för att blomstra i dagens samhälle", säger Henrik Estander (L), Utbildningsnämndens ordförande.

Språk- och kommunikationsplanen utgår från de mål och riktlinjer som beskrivs i förskolans läroplan, Lpfö 18. Planen har utarbetats med stöd av forskning. Den anger den undervisning i språk och kommunikation som barnen i Ljusdals kommunala förskolor ska möta under sin förskoletid samt hur det språkliga och kommunikativa lärandet följs upp och utvärderas. Planen tydliggör också ansvaret för det språkutvecklande arbetet för nämnd, förvaltningsledning, rektorer, förskollärare och barnskötare.

”Språk och kommunikation hör till förskolans viktigaste uppgifter, eftersom språket är en förutsättning för allt annat lärande,” menar Ann S. Pihlgren, forskare och förskoleutvecklare och Maria Heimer, förskoleutvecklare. ”Den här planen ligger i framkant i dagens förskolesverige.”

Språk och kommunikation som undervisningsområden är särskilt viktiga för barn i förskolan av flera anledningar: Språk och ordförråd är nödvändiga för att barnet ska kunna utveckla sitt tänkande – språk och tanke hör nära samman. Språket stärker relationsskapandet, den sociala kompetensen och att barnet utvecklar en stark och positiv identitet i kommunikation med andra. I skollagen (SFS 2010:800) slås fast att barnen ska ges kompetenser som gör att de aktivt kan delta i demokratin. Ett sådant deltagande förutsätter goda språk- och kommunikationsfärdigheter. Att få del av språkundervisning, är alltså en del av att erövra de grundläggande demokratiska rättigheterna.

”En stark språk- och kommunikationsplan är av avgörande betydelse för att skapa en inkluderande och utvecklande lärandemiljö för våra yngsta invånare. Förskoleåldern är en kritisk fas för språkutveckling och social interaktion, och en effektiv plan för språk- och kommunikation främjar inte bara barnens språkkunskaper utan också deras förmåga att samarbeta, lösa problem och uttrycka sig på olika sätt” säger Linnea Van Wagenen, tf. Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen.