Kungörelse om granskning

Gällande vattentjänstplan för Ljusdals kommun

Ljusdals kommun och Ljusdal Energi AB har gemensamt tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för Ljusdals kommun med titeln Vatten, Hantering och planering Ljusdals kommun.

Planen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Den innehåller kommunens bedömning om vilka åtgärder som behöver vidtas
för att den allmänna va-anläggningen ska fungera vid en ökad belastning, exempelvis vid skyfall. Enligt förändringarna i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan senast 2023-12-31.

I augusti -september 2023 var den första versionen av Vattentjänstplanen ute på samråd. Utifrån de inkomna synpunkterna så har det gjorts mindre justeringar i dokumentet.

Vattentjänstplanen är utställd för granskning under tiden:
27 september till 25 oktober 2023.

Synpunkter lämnas skriftligen under granskningstiden till Ljusdals kommun, 827 80 Ljusdal eller via e-post till kommun@ljusdal.se.
Ange ärendenummer 2023/00090 och dina kontaktuppgifter.

Förslaget finns tillgängligt på hemsidan www.ljusdal.se , samt på biblioteken i Los, Järvsö, Färila och Ramsjö.

SAMHÄLLSSERVICEFÖRVALTNINGEN