Kommunfullmäktige i korthet

Under måndagen den 27 november sammanträdde Kommun­fullmäktige. Då godkändes reviderade budgetramar för 2024.

Detta är några av de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Reviderade budgetramar 2024
Beroende på höjda generella statsbidrag till kommunsektorn föreslog Kommunstyrelsen att tilldela Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden vardera 5 miljoner kronor för satsning på kärnverksamheten. Kommunstyrelsen föreslogs få 3 miljoner extra för satsning på styrning och ledning.
Kommunfullmäktige beslutade enligt Kommunstyrelsens förslag.

Interpellationer

 • Interpellation från oppositionsråd Lena Svahn (S) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om att värna kommunens intressen i styrkedjan. Bland annat diskuterades det kommunala självstyret som viktigt.
 • Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om reglemente för samt stöd till enskilda vägar. Pernilla Färlin svarade att frågan ska tas upp i Samhällsservicenämnden under december. Reglementet måste ses över innan beslut kan tas.

 • Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om Framtid Ljusdal tänker följa ekonomistyrningsreglerna. Pernilla Färlin svarade att ekonomistyrningsreglerna följs.

 • Interpellation från Kiki Furstedt (V) till omsorgsnämndens ordförande Maud Jonsson (L) gällande sms-tjänst för tillsättande av vikarier med mera. Kiki Furstedt menade i sin fråga att det nya systemet fungerar dåligt och att information inte gått ut till de anställda. Maud Jonsson svarade att SMS-tjänsten är det smidigaste för kommunen och att information ska ha gått ut till de anställda via deras chefer.

Motioner

 • Motion från Kristoffer Kavallin (MP) om demokratiska namngivningsprocesser.
  I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger samhällsservicenämnden i uppdrag göra en översyn av styrdokumentet "Riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet och adressättning" för att säkerställa att boendes, fastighetsägares och andra berördas synpunkter som regel snarare än vid vissa tillfällen. Kommunfullmäktige biföll motionen.
 • Motion från Kristoffer Kavallin (MP) om kommunal minimilön.
  Kommunfullmäktige beslutade att motionen skickas till Kommunstyrelsen för beredning.

 • Motion från Jonas Rask-Samuelsson (C) om broddar/halkskydd till seniorer.
  Kommunfullmäktige beslutade att skicka motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag

 • Tre olika medborgarförslag gällande friskvårdsersättning ansågs besvarade eftersom det nyligen beslutats om en höjning av denna.

 • Medborgarförslag om vattenrutschkana utomhus vid Färila simhall.
  Förslaget skickas till Samhällsserviceförvaltningen för beslut.

Alla punkter från sammanträdet
Du kan ta del av protokollet till sammanträdet för att se samtliga punkter. Protokollet finns tillgängligt från 5 december efter att det blivit justerat.

Se sändningen i efterhand