IVO riktar kritik mot Ljusdals kommun för bristande medicinsk vård vid kommunens SÄBO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO). IVO har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från SÄBO i Sveriges kommuner samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal. Under hösten 2022 och våren 2023 fortsätter IVO tillsynen genom inspektioner och beslut för respektive kommun.

– Utifrån den journalgranskning och genomgång av enkäter som genomfördes kunde IVO konstatera att ingen av de granskade kommunerna till fullo uppnår de krav som gäller för vården vid SÄBO. Generellt kan IVO konstatera att lägstanivån av vården på SÄBO är oacceptabelt låg. Nu genomför IVO fysiska inspektioner med syfte att åstadkomma en förbättrad vård på SÄBO där äldre ges en trygg och säker vård, säger Anna Karin Nyqvist, enhetschef på IVO.

IVO har under hösten genomfört en fysisk inspektion i Ljusdals kommun. Nu har myndigheten fattat ett beslut om de brister som finns inom SÄBO i kommunen. IVO har konstaterat följande brister:

  • den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
  • dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.
  • läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.
  • vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk.

– Alla i Sverige ska kunna lita på att de får en god och säker vård genom hela livet. Att äldre personer i livets slutskede inte får den vård och behandling de har rätt till är allvarligt. Då kommunen har ansvaret för den medicinska vården inom SÄBO upp till sjuksköterskenivå, är det också kommunen som bär ansvar för att bristerna åtgärdas, säger Anna Karin Nyqvist, enhetschef på IVO.

- Vi har redan satt igång med åtgärdsarbeten för bristerna som IVO tar upp. Vi är väldigt måna om att allt ska gå rätt till i våra verksamheter och att brukare inom vård och omsorg ska känna sig trygga och säkra, säger Ingrid Sundström, chef för omsorgsförvaltningen, Ljusdals kommun.

Ljusdals kommun ska senast den 5 maj 2023 redovisa till IVO vilka åtgärder man avser vidta med anledning av IVO:s beslut.