Inventering av invasiva växter på kommunal mark i Ljusdals kommun

Inventering av invasiva växter. Foto: Oskar Embretsen

Under sommaren har en inventering av invasiva växter på kommunal mark gjorts. Resultatet visar att tre invasiva växter är vanligt förekommande; blomsterlupin, videkornell och jättebalsamin.

- En invasiv art är en växt som tagits från en del av världen till en annan och lyckats sprida sig och sedan konkurrera ut, eller hota inhemska arter. Invasiva arter anses idag vara ett av de allra största hoten mot biologisk mångfald och kan ha negativa effekter på ekosystemen, säger kommunekolog Niklas Svensson.

I ett samarbete med Biosfärsområde Voxnadalen arbetar Ljusdals kommun för att gynna biologisk mångfald. Under sommaren 2022 har biologstudent Oskar Embretsen inventerat och kartlagt vilka invasiva växter som finns på kommunal mark.

- Blomsterlupin, videkornell och jättebalsamin är tre arter som är vanligt förkommande. Oskar har gjort ett jättebra jobb och sammanställt det i en rapport som ska ligga till grund för vidare arbetet mot invasiva växter, berättar Niklas Svensson.

Målet med inventeringen var att skapa uppfattning om vilka invasiva växter som förekommer, hur mycket och på vilka platser. Inventeringen har utgått ifrån Länsstyrelsen Gävleborgs tidigare sammanställning där fokus ligger på ett tiotal invasiva växter som är vanligt förekommande i regionen.

Förebygg spridning av invasiva arter

Naturvårdsverket skriver på sin hemsida om hur du som privatperson kan förebygga etablering och spridning och på så sätt skydda biologisk mångfald.

Tips för att hindra spridningen av invasiva växter

  • Skaffa dig kunskap om vilka växter som är invasiva.
  • Undvik att köpa, ta med och plantera okända växter från utlandet.
  • Upptäcker du en invasiv växt i trädgården, ta bort den direkt. Det är både enklare och billigare.
  • Se till att fröställningar, rötter och växtdelar som kan medföra att den borttagna växten kan föröka sig tas omhand på rätt sätt så att inte växten sprids vidare.
  • Se till att entreprenörer du anlitar (till exempel för grävning eller trädgårdsanläggning) har kunskap om invasiva växter så de inte sprider dem när de gör sitt arbete.
  • Var uppmärksam och frågvis när du köper jord och fröblandningar så att de inte innehåller invasiva främmande växter.

I Länsstyrelsen Gävleborgs broschyr Invasiva arter i Gävleborg finns rekommendationer om hur invasiva växter enklast bekämpas och vilka metoder som ska användas för vardera art.

Kontakt

Niklas Svensson
Kommunekolog
0651-181 38