Intern visselblåsarfunktion ska inrättas i kommunen

17 december 2021 trädde lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, visselblåsarlagen, i kraft i Sverige. Lagen innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning. Kommunfullmäktige har beslutat att en intern visselblåsarfunktion ska inrättas.

Kommunerna Ljusdal, Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn har tillsammans en pågående upphandling av en extern tjänst för mottagning och rapportering samt möjlighet till utredning av visselblåsarärenden inom de upphandlade kommunerna med tillhörande bolag. Planen är att avtalsstart ska ske den 15 juni 2022.

Ljusdals kommun behöver dessutom inrätta en intern funktion och arbetsordning för hantering av de ärenden som mottas från den externa aktören.

HR-enheten ska vara kommunens väg in för visselblåsarärenden.

Vad kan rapporteras enligt visselblåsarlagen?

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom kommunens verksamheter. Även saker som handlar om offentlig upphandling, miljöskydd, livsmedelssäkerhet, skydd av privatlivet och personuppgifter samt folkhälsa.

Vad kan inte rapporteras enligt visselblåsarlagen?

Lagens krav på att det ska finnas ett allmänintresse i den inrapporterade informationen innebär att rapportering om förhållanden som enbart rör personens egen arbets- eller anställningsförhållanden normalt sett inte omfattas av skyddet. Sådana frågor ska hanteras på sedvanligt vis enligt arbetsrätten och arbetsmiljörätten.

Vem kan rapportera enligt visselblåsarlagen?

Lagen omfattar personer i ett arbetsrelaterat sammanhang. De rapporterande personer som skyddas av lagen är arbetstagare, den som söker arbete, den som söker eller utför volontärarbete eller praktik, inhyrda arbetstagare, egenföretagare som utför eller söker uppdrag, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt aktieägare som är verksamma i aktiebolaget.

Skyddet gäller även efter att en person har lämnat verksamheten.

Vem kan inte rapportera enligt visselblåsarlagen?

Anhöriga, brukare, patienter, elever, vårdnadshavare, boende i kommunen (kommunmedlemmar) förtroendevalda med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs i och få det skydd som lagen ger.