Eldningsförbud i hela Gävleborgs län

På grund av den höga brandrisken i skog och mark råder eldningsförbud från och med den 9 juni klockan: 11.00 i hela Gävleborgs län och tills vidare.

Grillning och eldning är endast tillåtet vid fasta grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Engångsgrillar eller tillfälligt anordnade grillplatser av stenar eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Eldningsförbudet har utfärdats av Länsstyrelsen Gävleborg i dialog med kommunerna och gäller tills vidare. Vänd dig till den kommun där du bor eller befinner dig för aktuell information.
Mer information om vad som gäller lokalt finns även på berörda kommuners webbplatser och här på Länsstyrelsens webb.

Vid eldningsförbud får du:

  • grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en iordningsställd grill.
  • inte använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
  • endast grilla på fasta grillplatser i sten, betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
  • Använda campingkök eller stormkök om de placeras på eldsäkert underlag så som grus eller sand.
  • inte att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Detta omfattas inte av eldningsförbud, men kan innebära en brandrisk.

Eldningsförbudet gäller bara eldning utomhus i skog och mark. Men det finns andra aktiviteter som även de kan innebära en brandrisk. Räddningstjänsterna påminner därför om att:

  • gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning.
  • gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
  • banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand.
  • skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre.
  • glödande cigarettfimpar som slängs på marken eller i naturen kan glöda länge efter att den kastats och starta en brand långt senare.

Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor. En brand som startar genom oaktsamhet eller slarv kan innebära böter oavsett om eldningsförbud råder eller ej.

Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Mer information om brandrisk

På länets räddningstjänsters hemsidor kan du hitta mer information och få rådgivning.

Mer information kring vad eldningsförbud innebär se: