Detaljplanerna för Östernäsområdet i Ljusdal har upphävts av Mark- och miljödomstolen

Den 30 november 2020 antog kommunfullmäktige detaljplaner för östra och västra delarna av Östernäsområdet i centrala Ljusdal. Syftet med detaljplanerna var att utveckla Östernäsområdet med blandad bebyggelse, exempelvis med bostäder, handel och omsorg.

Efter detaljplanernas antagande har de överklagats av Trafikverket till Mark- och miljödomstolen.

Den 21 mars 2022 kom domslutet från Mark- och miljödomstolen som upphäver detaljplanerna för Östernäsområdet. Det innebär att detaljplanerna som antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2020 inte längre är giltiga.

Ytterligare information i ärendet kommer så snart vi vet mer.