Delårsrapport 2022 godkänd, resultat 85,1 miljoner

Det ekonomiska resultatet för perioden januari till augusti 2022 uppgår till 85,1 miljoner kronor och prognosen för helåret 2022 uppgår till 56,5 miljoner kronor. Under gårdagskvällen godkände kommunfullmäktige delårsrapporten per 31 augusti samt helårsprognos för 2022.

Det prognostiserade årsresultatet uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Sammantaget görs bedömningen att det finansiella målet (att återställa de årliga negativa balanskravsunderskotten) har uppfyllts och att god ekonomisk hushållning föreligger.

En samlad uppföljning avseende verksamhetsmål har inte kunnat göras i delårsrapporten, eftersom det pågår en process med att lägga in dessa i systemverktyget Stratsys. Detta planeras under 2023.