Dags att ansöka om skolskjuts

Inför nya läsåret behöver elever över 18 år och vårdnadshavare som önskar skolskjuts för sina barn göra en ansökan om skolskjuts.

Skicka in din ansökan via kommunens självservice senast 14 juni för att du med säkerhet ska ha skolskjuts till höstterminens start.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rätten till skolskjuts gäller elever som går i den skola kommunen anvisar.
Huvudregeln är att en elev i Ljusdals kommun är berättigad till skolskjuts om skolvägens längd från hemmet till skolan är minst:

  • Elever i årskurs F-3: 2 kilometer
  • Elever i årskurs 4-6: 3 kilometer
  • Elever i årskurs 7-9: 4 kilometer

Med skolväg avses den kortaste användbara vägen (gång-, cykel eller bilväg) mellan folkbokföringsadressen och den skola dit eleven anvisats. Hänsyn tas till bland annat vägens hastighet och elevens ålder.

Eleverna kan hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser för skolskjuts i hemmets respektive skolans närhet. Avståndet från hemmet till busshållplats eller anvisad påstigningsplats får vara högst:

  • Elever i årskurs F-3: 1,5 kilometer
  • Elever i årskurs 4-6: 2,0 kilometer
  • Elever i årskurs 7-9: 2,5 kilometer

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts för gymnasieelever, däremot att svara för kostnaden för dagliga resor mellan bostad och skola om avståndet är mer än sex kilometer. Det sker oftast genom inköp av busskort. Den som har mer än fyra kilometer till närmaste hållplats har även rätt till ersättning för anslutningsresa. Ersättningens storlek framgår av bilaga till skolskjutsreglerna.

Reglerna är beslutade av utbildningsnämnden och delegerade till skolskjutshandläggare.

Välkommen in med din ansökan!

Med vänlig hälsning
David Sundberg, Skolskjutshandläggare

Utbildningsförvaltningen
Ljusdals kommun
skolskjuts@ljusdal.se