Budget 2023 med plan för 2024-2025 slutligt fastställd av nya kommunfullmäktige

Under gårdagskvällen fastställde kommunfullmäktige Budget 2023 med plan för 2024-2025. Ett inriktningsbeslut för budgeten hade tagits i juni i år men eftersom det är valår ska nyvald kommunfullmäktige fastställa slutlig budget i november, vilket nu gjorts.

Jämfört med inriktningsbeslutet i juni har det inte gjorts några större förändringar, enbart några mindre budgettekniska justeringar inom totalram.

Omsorgsnämndens särskilda anhållan om utökad budgetram har avslagits.

Budget 2023 med plan för 2024-2025 uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans och mål för god ekonomisk hushållning.