Arrendera mark av Ljusdals kommun

Ljusdals kommun har olika typer av arrenden där vi upplåter nyttjande av kommunal mark till företag, privatpersoner eller organisationer mot en avgift. Vi har bland annat jordbruksarrenden, bostadsarrenden och andra arrenden för till exempel odlingslotter och jakträttsupplåtelser. Ett arrendeavtal med kommunen är alltid skriftligt, inga muntliga avtal gäller.

Kommunen arrenderar ut mark som är detaljplanelagd om syftet med arrendet stämmer överens med gällande detaljplan, olika former av arrenden upplåts även på kommunens markreserv.

Olika former av arrenden som kommunen upplåter:

Jordbruksarrende

Jordbruksarrende är upplåtelse av mark till brukande, vilket innebär att marken ska användas och bearbetas för jordbruksändamål.

Anläggningsarrende

Anläggningsarrende är en upplåtelse av mark för annat ändamål än jordbruk och som ger arrendatorn rätt att på den upplåtna marken uppföra eller bibehålla en eller flera byggnader avsedda för förvärvsverksamhet. Det krävs att byggnaderna har betydelse för förvärvsverksamheten

Bostadsarrende

Bostadsarrende används för fritidshus och kolonistugor som ligger på kommunens mark, arrendatorn kan vara en privatperson eller en förening. Kommunen har för avsikt att inte upprätta nya bostadsarrenden.

Lägenhetsarrende

Lägenhetsarrende är arrenden som används när marken upplåts för annat ändamål än anläggningsarrende, jordbruksarrende eller bostadsarrende. Lägenhetsarrende är ofta kortare avtal där en markyta arrenderas ut för enklare syften till exempel en lagringsplats för material eller P-plats.

Övriga nyttjanderätter

Jakträtt

Kommunen upplåter jakträtt på den kommunägda marken. Jakträttshavare är främst olika jaktföreningar och upplåtelserna är uppdelade områdesvis.

Ledningsrätt

Genom ledningsrätt skapas en rätt att använda annans mark för att anlägga, behålla och underhålla och förnya allmänna ledningar på annans mark, till exempel el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar. Omfattande ledningssträckningar som exempelvis kraft-, tele- eller fjärrvärmeledningar, regleras oftast genom en ledningsrätt vilken bildas genom lantmäteriförrättning.

Servitut

Ett servitut innebär att en fastighet (den härskande) har rätt att använda en annan fastighet (den tjänande) på något sätt. Det kan handla om rätt till en utfart, en ledning, tillgång till brunn eller rätt att använda väg över annans mark.

Servitut kan bildas antingen genom lantmäteriförrättning (officialservitut) eller genom privata avtal (avtalsservitut). Servitut är knutet till din fastighet och inte till dig som fastighetsägare och gäller oftast obegränsad tid. Rätten kan skrivas in i fastighetsregistret hos Lantmäteriet, Fastighetsinskrivningen och följer alltid med fastigheten oavsett om den byter ägare.

Några bra saker att känna till om du arrenderar mark:

Arrenden kan se olika ut och vissa tecknas för längre perioder och andra kortare. Om du arrenderar mark av kommunen kan du inte, utan kommunens godkännande, överlåta ditt arrendeavtal till någon annan. Du kan inte heller pantsätta eller på annat sätt belåna den mark eller de byggnader som omfattas av arrendeavtalet.

Besittningsskydd

Bostadsarrendatorerna har ett direkt besittningsskydd, vilket innebär att arrendatorn har rätt till förlängning av arrendeavtalet. Det finns dock besittningsbrytande grunder, till exempel om marken ska användas för annat ändamål enligt detaljplan.

För anläggningsarrende gäller ett indirekt besittningsskydd vilket innebär att besittningsskyddet får avtalas bort. Kommunen använder sig av möjligheten att avtala bort besittningsskyddet vid tecknande av anläggningsarrende.

Vid lägenhetsarrende förekommer inget besittningsskydd. Arrendatorn är skyldig att lämna arrendestället när markägaren säger upp avtalet.

Arrendeavgift

Avgiften som arrendatorn betalar för sitt arrende ska vara skälig. Varje yta bedöms utifrån dess beskaffenhet och arrendepriset sätts utifrån det.

Ansök om att arrendera mark

Kommunen upplåter mark för olika ändamål om det stämmer överens med detaljplan alternativt är utanför planlagt område. Ansökningar prövas och i de fall upplåtelse går att genomföra upprättas ett skriftligt avtal mellan markägare och arrendator, muntliga avtal gäller inte.

Önskar du arrendera mark kan du fylla i en ansökan , 695.6 kB., om du har några frågor kontaktar du markhandläggarna, se kontakta oss.

Kontakta oss

Markhandläggare

Catarina Wikström

0651-183 31

catarina.wikstrom@ljusdal.se


Markhandläggare

Per Nyström

0651-183 52

per.nystrom@ljusdal.se

Anmäl intresse för tomt:
ledigatomter@ljusdal.se