Utvärdering av bränderna

De stora bränderna i Ljusdals kommun sommaren 2018 analyseras i utvärderingar och utredningar hos flera olika instanser. Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg gör en gemensam olycksutredning 2019.

Här är de utvärderingar vi känner till. Dessutom pågår interna utvärderingar hos flera berörda offentliga aktörer. 

Utvärderingar

Ansvar för utredning

Innehåll

Klar datum

Regeringen

Skogsbränderna sommaren 2018 - betänkande av 2018 års skogsbrandutredning (SOU 2019:7) PDF , 2.5 MB.

Klar

Ljusdals kommun och länsstyrelsen Gävleborg

Gemensam utredning av räddningstjänstens arbete enligt Lag om skydd mot olyckor (händelser, erfarenheter, samverkan, rutiner, systemförutsättningar, ledning, osv).

Sommar/
höst 2019

Ljusdals kommun

Krisledningsgruppens arbete under bränderna , 786.2 kB.

April

Grannkommuner

Utvärderar sina insatser under bränderna i Ljusdals kommun.


Försvarshögskolan (FHS)

Utvärdering av krishanteringen under skogsbränderna i Ljusdal 2018 , 3.7 MB.

Klar

Länsstyrelsen Östergötland

Internt länsstyrelsen: Hur länsstyrelser arbetade enskilt och tillsammans.


Lunds universitet

Internt länsstyrelsen: Samverkan, ledning och synergieffekter Jämtland, Dalarna och Gävleborgs länsstyrelser. 


Mittuniversitetet

Internt länsstyrelsen: Information/kommunikation och frivilligorganisation Jämtland, Dalarna och Gävleborgs länsstyrelser.


Länsstyrelsen nationellt

Förbättringsprojekt, t ex sambandsfrågor och IT.


Länsstyrelsen Jämtland

Modell för eftersläckningsarbete , 2 MB.

April

Röda korset

Sammanställning av insatser lokalt.

Klar

Röda korset

Tillsammans i krisen – framtidens frivillighet inom krisberedskap och totalförsvar


Skogsstyrelsen

-Förslag till åtgärder för att kompensera drabbade i skogsbruket , 1.3 MB.
-Hantering av GIS (geografiska informationssystem), mm.
-Utredning av vägar tillsammans med Trafikverket (se nedan).

Delvis klart

Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU)

Brandorsak och brandspridning.


Trafikverket

-Skador på transportinfrastruktur efter bränderna 2018 , 1.7 MB.
-Rapport om att säkerställa transportinfrastruktur , 1.2 MB.


Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)

-MSB:s arbete med skogsbränderna 2018 (fakta) , 923 kB.

-Spridning & brandrisk

-Intern utvärdering av myndighetens insatser.

-Förstärkt kapacitet och åtgärder inför skogsbrandssäsongen 2019 (internt MSB).

Del 1 (förstärkt kapacitet avseende materiel inför framtida hantering av omfattande skogsbränder) , 12.5 MB.

Del 2 (utbildning och kompetens) och Del 3 (flygande resurser för brandbekämpning) , 1.1 MB.

-Rapportering i myndighetens årsredovisning (punkt 6 i regleringsbrev) med övergripande bedömning av samhällets krisförmåga generellt.