Frågor och svar (FAQ) bränderna 2018

Bränderna i Ljusdals kommun är bland de största i Sverige i modern tid. Efter 21 dagar var bränderna under kontroll och ytterligare 6 dagar kunde räddningsinsatserna avvecklas.

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Kommunikation / information

Vem kontaktar jag för frågor om branden?

Samordningskansliet
Fastighetsägare och andra berörda av bränderna kan kontakta samordningskansliet (Ljusdals kommun och Länsstyrelsen i Gävleborg).
www.ljusdal.se/samordningskansliet
072-226 70 55

Stöd till dig som är berörd
Behöver du stöd efter bränderna?

Försäkringsfrågor
Vid försäkringsfrågor och materiella värden som gått förlorade kontaktar du i första hand ditt försäkringsbolag.

Information om ersättning för skador på egendom (ej skog)

Vid frågor kan du kontakta restvärdesledare Mattias Ermanbrix, telefon 070-731 63 74.

Min vän behöver information om branden på annat språk. Hur gör vi?

På ljusdal.se finns i övre högra hörnet en symbol med en jordglob. Klicka på jordgloben för att komma till Googles översättningstjänst och översätta texten.

Under räddningsinsatsen

Hur bemannades räddningstjänsten initialt?

Samtliga sju räddningsstationer som var i beredskap (inklusive frivilliga räddningsvärn) sattes in. Helikopterresurs var insatt inom någon timme.

Från det att bränderna startade har Ljusdals kommun och Länsstyrelsen i Gävleborg samarbetat, diskuterat resursbehov och haft dagliga samverkansmöten. En förfrågan om nationellt stöd skickades till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) efter två dagar.

Varför fick elden så stor spridning?

Sommaren 2018 har varit extremt varm och torr. Torkan i skog och mark och det varma vädret, i kombination med vind, har gjort att bränder i terrängen snabbt fått fäste och kunnat sprida sig.

Varför tog länsstyrelsen över ansvaret för branden?

Länsstyrelsen kan ta över en räddningsinsats när en enskild kommun inte längre kan ha överblick eller tillgång till nödvändiga resurser, eller om det ställs stora och långsiktiga krav på uthållighet, beredskap eller bemanning.

De aktuella bränderna startade från den 14 juli. Länsstyrelsen tog över ansvaret för bränderna i Ljusdals kommun den 23 juli.

Hur snabbt behövde boende evakueras?

Beroende på omständigheterna lämnades evakueringsbesked med som mest 24 timmars varsel. En del evakuerade behövde utrymma sin bostad tidigare än så.

Hur fick evakuerade information under händelsen?

Under bränderna har kommunen försökt att nå samtliga berörda som bor i aktuella områden, utifrån befolkningsregistret. Alla har dock inte gått att nå.

Kommunens målsättning har varit att utifrån extraordinära förhållanden försöka ge så tydlig och bra information som möjligt. I vissa fall har det varit önskvärt med mer och tidigare information.

Kommunen har använt många olika kanaler: ett dygnet-runt-telefonnummer till samordningskansliet, informationsmöten för dig som varit evakuerad, webb och Facebook samt regelbunden kontakt med media.

Efter bränderna

Hur många hektar brann?

De fem brandområdena omfattar cirka 9 500 hektar. I de tre största brandområdena Ängra, Nötberget och Enskogen finns 8 400 hektar skogsmark, resten är sjöar eller annan yta, enligt Skogsstyrelsens beräkningar.

En hektar är 10 000 kvadratmeter/100 x 100 meter.

Hur många fastigheter är skadade?

Cirka 20 - 30 byggnader påverkades direkt av bränderna. Merparten handlar om andra byggnader än bostadshus, några är feriehus. Vi har samlat information om återuppbyggnad efter bränderna.

Får jag gå in i de branddrabbade skogsområdena?

För din egen säkerhet är det förbjudet för allmänheten att vistas i brandområdet. Det är förenat med stor fara. Avbrunna rotsystem gör att träd kan falla ljudlöst och det kan finnas dolda glödgropar under markytan.

Förbudet gäller inte boende, fastighetsägare och övriga rättighetshavare inom området, eller uppdragstagare som vistas där för deras räkning.

Om du behöver vistas i området för att utföra skogs- och markarbeten eller bedriva jakt ska du inhämta nödvändig kunskap och samråda med länsstyrelsen före tillträde till området. Kontakta alltid samordningskansliet www.ljusdal.se/samordningskansliet 072-226 70 55

Kan jag ta mig fram på vägarna?

Alla större vägar är öppna och du kan färdas förbi brandområdet.

För din egen säkerhet är det förbjudet för allmänheten att vistas i brandområdet. Enskild väg inom det avspärrade området är därför endast öppen för boende, fastighetsägare och övriga rättighetshavare inom området, eller uppdragstagare som vistas där för deras räkning.

Vad har jag som fastighetsägare/markägare för ansvar efter branden?

Räddningstjänsten har lämnat över ansvaret för eftersläckning och bevakning av marken till berörda fastighetsägare. Det samordnas av bolagen Sveaskog, Mellanskog och Holmen skog.

Hur fungerar ersättning till fastighetsägare?

Ljusdals kommun, länsstyrelsen, försäkringsbolag, restvärdesledare och Skogsstyrelsen samarbetar för att lösa frågorna kring ersättning för fastighetsägare.

Försäkring
Vid försäkringsfrågor och materiella värden som gått förlorade kontaktar du i första hand ditt försäkringsbolag. Vid frågor kan du kontakta restvärdesledare Mattias Ermanbrix, telefon 070-731 63 74.

Skador från räddningsinsatsen
Om annan egendom än skog skadats i samband med räddningsinsatsen har du rätt till ersättning.
Information om ersättning för skador på egendom (ej skog)

Virke och mark i brandgator
Du som har fått brandgator/begränsningslinjer på din mark kommer att ersättas för virke som körts ut. Återställning av marken kommer att samordnas.
Frågor och svar om ersättning för brandgator

Brandskadad skog
Regeringen ska besluta om statligt stöd för merkostnader för avverkning och transport, samt utmärkning av fastighetsgränser. Stödet kommer att förmedlas via Skogsstyrelsen.

Får lantbrukare som hjälpt till med släckningsarbetet kompensation för bränsle eller skador på fordon?

Om du har anlitats av räddningstjänsten ska du få ersättning via kommunen, hör av dig om du inte fått information om hur.

Om du ställt upp som frivillig kan du söka ersättning för frivilliginsatser

Vad händer med naturen på kort och lång sikt? Vem sköter återplantering?

Flera olika myndigheter arbetar med markfrågor. Först behöver vi veta vilka ytor som eventuellt kan bli naturreservat och bevaras som de är. På din egen mark ansvarar du generellt själv för återplantering. Länsstyrelsen tittar på hur vi ska hantera ytor som varit begränsningslinjer under branden.

Skogsstyrelsen om skötsel i brandområden

Vem betalar kostnader för bränderna?

Under hösten arbetar kommunen och länsstyrelsen med att sammanställa sina kostnader. Regeringen har avsatt extra medel för ekonomisk kompensation för flera inblandade parter. Kommunen och länsstyrelsen kan söka medel för sina delar, Skogsstyrelsen kommer att fördela extra medel till fastighetsägare och Naturvårdsverket och länsstyrelsen fördelar medel för eventuell reservatbildning. Frivilliga kan söka ersättning för sina insatser.
Ersättning efter bränderna

Kommunens krisberedskap

Vilken beredskap har kommunen för kriser?

Ljusdals kommun har ett styrdokument för krishantering och en plan för hantering av extraordinära händelser, som är antagna av fullmäktige. Det finns även en risk- och sårbarhetsanalys samt krisinformationsplan.

Kommunen övar regelbundet krishantering, senast tillsammans med hela länet i december 2017.

Har kommunen en krisberedskapsplan för skogsbränder?

Ja, skogsbränder finns i vår plan för extraordinära händelser. Under barmarkssäsong är det en vanlig orsak till räddningstjänstens insatser.

Den lokala beredskapen är god, men när bränder blir för stora i omfattning geografiskt och tidsmässigt kan och ska de inte hanteras av en enskild kommun.

Relaterade sidor