Ordlista brand

Begränsningslinjer skapades i terrängen för att stoppa bränderna.

Avlyst – ett område som är avlyst är avstängt för människor. Under bränderna har ett antal sjöar avlysts (för exempelvis båttrafik) så att flygplanen kan hämta släckvatten utan att sätta människor i fara.

Begränsningslinje – en brandgata som skapas för att stoppa brand. Skördare, grävskopor och bandtraktorer tar bort all vegetation tills bara ren jord finns kvar. Begränsningslinjen bevattnas och vattenslangar dras för att stoppa brand. Bredden på en begränsningslinje kan vara 40 - 50 meter eller mer. En begränsningslinje kan också vara en naturlig väg eller ett vattendrag som försvårar för brand att spridas.

Brandområde – ytan där brand brett ut sig. Det betyder inte att allt inom området brinner eller är nedbrunnet. Här kan finnas både gröna områden och brandskadade områden intill varandra.

Ett brandområde är farligt för människor även när branden är släckt. Nya bränder kan blossa upp på grund av glödhärdar i marken. Det kan också brinna under marken även om markytan ser oskadd ut, och du riskerar att falla ned i glödgropar. Träd kan falla ljudlöst då rotsystem brunnit.

Eftersläckning – när ytterkanten på brandområdet är släckt och räddningsledaren bedömer att elden inte kan sprida sig vidare övergår insatsen till eftersläckning. Markägaren ansvarar för eftersläckning, exempelvis släckning av myrstackar och stubbar i brandområdet samt bevakning av att brand inte blossar upp igen.

Evakuering – en eller flera personer lämnar ett område eller en plats, oftast i samband med fara. Räddningsledare kan besluta om evakuering vid till exempel en stor brand.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

POSOM-grupp – en grupp för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid olyckor och katastrofer. Gruppen samlar personer som genom sin yrkeskompetens kan ta hand om drabbade, anhöriga och medarbetare vid en allvarlig händelse.

Restvärdesledare – jobbar under organisationen Brandskyddsföreningen. för att opartiskt företräda försäkringsbolag och ge rådgivning till dig som är drabbad.

Sektor – ett avgränsat område vid en brand eller olycka. Sektorer indelas i nummer, exempelvis sektor 1 Nötberget, sektor 2 Ängra, sektor 4 Enskogen, för att skilja områdena åt. I Ljusdal hade räddningstjänsten som mest sju brandsektorer.

Under kontroll – en brand under kontroll innebär att räddningstjänsten bedömer att den inte längre kan sprida sig. Däremot innebär det inte att branden är släckt.

Viktigt meddelande till allmänheten VMA – Vid allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända ut VMA, för att varna allmänheten via radio och TV.