Bidrag för enskild väg

Enskilda vägar är den vanligaste typen av vägar i Sverige. Om vägen uppfyller vissa krav kan kommunen betala ut bidrag för drift och underhåll av vägen. Till drift och underhåll räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning och annat likvärdigt löpande vägunderhåll. Bidraget är inte avsett för ny- eller ombyggnad av enskild väg eller skogsbilväg.

Väghållaren ska meddela kommunen om ändrade förhållanden, till exempel ändrad kontaktperson, kontouppgifter eller sådant som kan ha betydelse för bidragsberäkning och utbetalning. Om detta inte sker har kommunen rätt att upphäva bidragsersättning och kräva återbetalning av felaktigt utbetalt belopp.

Inför ansökan

  • Ni som ansöker som vägförening med statsbidrag ska fylla i vägnumret som Trafikverket använder sig av.
  • Ni som söker som vägföreningar utan statsbidrag ska använda sig av lantmäteriets organisationsnumret eller aktnumret.
  • En kartbild måste bifogas där aktuell väg/vägar framgår genom markering. Kartbilden kan bifogas direkt i ansökan eller skickas in via e-post, ansökan utan kartskiss kommer ej att behandlas.

Vem kan söka bidraget?

Du kan ansöka som enskild fastighetsägare eller vägförening, vägsamfällighet, gemensamhetsanläggning. Samtliga sökande ska kunna redovisa sitt väghållningsansvar.

Vilka bidrag kan jag söka?

Statligt bidrag
Trafikverket betalar ut statligt bidrag, utifrån särskilda förutsättningar, till enskilda vägar med stöd av förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning. Bidraget utgår bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. Ansökan om statligt bidrag gör du hos Trafikverket.

Information och ansökan om statligt bidrag - Trafikverket

Kommunalt bidrag
Kommunen betalar ut bidrag, utifrån särskilda förutsättningar, till enskilda vägar med stöd av Kommunstyrelsen fastställda bestämmelser och kriterier. Se Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda vägar , 198.2 kB..

Använd vår e-tjänst för att ansöka om kommunalt bidrag till enskilda vägar.

Vad krävs för att få kommunalt vägbidrag?

  • utan statsbidrag ska den enskilda vägen vara minst 100 meter och maximalt 1000 meter lång och anslutas till allmän väg eller annan bidragsberättigad enskild väg.
  • vägen ska vara öppen året runt för fastboende samt hållas öppen för allmän trafik som gynnar friluftslivet.
  • vägen ska främja fastboende om minst två eller fler permanentbostäder.
  • aktuell vägsträcka ska vara belägen inom Ljusdals kommun.
  • ansökan ska ha inkommit tidigast 1 januari samt senast 31 mars.
  • för vägar med statsbidrag får inte bidraget överstiga Trafikverkets beräknade schablonkostnad för drift och underhåll per meter enskild väg.

När ska jag ansöka?

Ni kan ansöka om bidrag hos kommunen under perioden 1 januari - 31 mars. Ansökningar som kommer in efter denna period tas inte upp för prövning utan en ny ansökan får göras nästkommande år.

Ansökningsperioden för 2024 är förlängd till 30 april.

Hur stort är bidraget?

Bidragsnivån kan variera från år till år. Hur stort bidraget blir baseras på den budget som kommunen avsätter för ändamålet varje år och på den totala väglängden samt hur många som sökt bidraget.

Mer information om beräkningsmodellen hittar du i Riktlinjer för kommunala bidrag till enskilda vägar , 198.2 kB..

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.

Telefonnummer:
0651-180 00

Öppettider:
måndag - torsdag
kl. 8.00 - 17.00
fredag
kl. 8.00 - 15.00

Mejladress: gatapark@ljusdal.se