Hållbart arbetsliv i Ljusdal

Projekt Hållbart arbetsliv i Ljusdal är till för:

  • Personer i åldern 18-65 år med behov av samordnad rehabilitering vid psykisk ohälsa.
  • Personer som lever med diagnosticerad eller självupplevd psykisk ohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk, neuropsykiatrisk eller kognitiv funktionsnedsättning.

Ett övergripande syfte med projektet är att minska risken för att en person hamnar mellan stolarna, mellan myndigheter där ingen har tydligt ansvar. Det ska ske genom att stärka samverkan mellan kommunen, sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och ett gemensamt arbetssätt för samordning, förkortat TRISAM.

Syftet är också att ge deltagarna stöd och vägledning till att både hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Inom målgruppen finns både sjukskrivna och inte sjukskrivna personer. Projektet arbetar inte med personer som har ett pågående missbruk, men samverkar med kommunens vuxenenhet och beroendecentrum.

Projekttiden är 2022-01-01 till 2024-03-31 och finansieras via medel från Samordningsförbund Gävleborg. Lokal projektägare är Arbetsmarknadsenheten.

Kontakt

Lisa Arvsten, projektledare och coach
073-274 73 75
lisa.arvsten@ljusdal.se