Ansöka om stöd, biståndshandläggning

Hos handläggarenheten kan du få information om det stöd och den hjälp som kommunen ansvarar för inom vård och omsorg.

Biståndshandläggarna utreder och fattar beslut om stöd och hjälpinsatser inom socialtjänstlagen (SoL) samt utreder och fattar beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Din ansökan handläggs så snabbt som möjligt från det att den har kommit in tills att du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om, men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader.

Färdtjänsthandläggare utreder och beslutar enligt lagen om färdtjänst.

All avgiftshantering som rör hemtjänst, vård- och omsorgsboende handläggs av avgiftshandläggarna på handläggar­enheten.

Om du har frågor angående äldreomsorgen, svårigheter att ringa myndigheter och andra du behöver prata med eller har svårt att uppfatta instruktioner från telefonsvarare kan du ringa kommunens servicetelefon för personlig kontakt och få hjälp att lösa ditt problem.

Chef Hand­läggar­enheten

Kontakta förvaltningschef
Ingrid Sundström
0651-182 72
ingrid.sundstrom@ljusdal.se

Kontakt

Hand­läggarenheten mottagningstelefon
0651-76 14 00
Telefontid:
Måndag - torsdag
08.00-11.00

Handläggare äldreomsorg: bistandshandlaggare@ljusdal.se
LSS-handläggare: lsshandlaggare@ljusdal.se

Färdtjänst­handläggare
0651-182 68
Telefontid: 08.00-09.30
fardtjanst@ljusdal.se

Avgiftshandläggare
Ljusdal: 0651-182 38
Färlia, Los, Ramsjö, Järvsö: 0651-180 89
ofavgifter@ljusdal.se

Anhörigkonsulent
anhorigstod@ljusdal.se

Servicetelefon för äldre

0651-182 00
Vardagar 08.00-12.00